Bible pražská, Lukášovo evangelium

Praha: [Tiskař Pražské bible], 1488. Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Ink 13.C.5, ff. 509v–525r. Editoři Kunertová, Helena (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Hlaváčová Svobodová, Andrea (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

[Generovaný obsah]

každého dlužníka pána svého, pravieše prvniemu: Kterak si mnoho dlužen pánu mému? L16,6 A on řekl: Sto lahvic oleje. I řekl jemu: Vezmi zápis svuoj a seď rychle a napiš padesát. L16,7 Potom jinému řekl: Ty pak co si dlužen? Jenž vece: Sto strychuov pšenice. Vece jemu: Vezmi listy své a napiš osmdesát. L16,8 I pochválil jest pán vladaře nepravosti, že by opatrně učinil. Neb synové tohoto světa opatrnější sú nežli synové světla v pokolení svém. L16,9 I jáť pravím vám, čiňte sobě přátely ze zbožie nepravosti, aby když zhynete, přijali vás do věčných stanuov. L16,10 Ktožť jest věrný v malé věci, i u většieť věrný jest. A ktož v malé věci jest nepravý, i v většieť nepravý jest. L16,11 Protož poněvadž v nepravém zboží nebyli ste věrní, což jest pravého, kto vám svěří? L16,12 A poněvadž v ciziem ste věrní nebyli, což vašeho jest, kto vám dá? L16,13 Nižádný služebník nemóž dvěma pánoma slúžiti, neb zajisté jednoho nenáviděti bude, a druhého milovati, anebť jednoho přídržeti se bude, a druhým pohrdati. Nemuožete bohu slúžiti a zboží.“

L16,14 Slyšali pak tyto všecky věci zákonníci, kteříž byli lakomí, a posmievali se jemu. L16,15 I vece jim: „Vy jste, ješto se spravedlivi činíte před lidmi, ale buoh zná srdce vaše. Neb cožť před lidmi vysokého jest, ohavnost jest před bohem. L16,16 Zákon a proroci až do Jana, a od té chvíle královstvie božie se zvěstuje a každý proti němu násilé činí. L16,17 Snázeť jest zajisté nebi a zemi pominúti nežli od zákona jednomu slovci padnúti. L16,18 Každý, ktož pustí ženu svú a jinú pojímá, cizoloží. A ktož puštěnú od muže pojímá, cizoloží.“

L16,19 „Člověk jeden bieše bohatý a obláčil se v zlatohlav a v kment a hodoval na každý den rozkošně. L16,20 A bieše jeden žebrák jménem Lazar, kterýžto ležel u vrát jeho, pln jsa nežituov, L16,21 žádaje nasycen býti drobty, kteří padali s stolu bohatce, a žádný jemu nedával, ale i psi přicházejíce lízali nežity jeho. L16,22 I stalo se jest, že umřel žebrák a nesen jest od anjeluov do luona Abrahamova. Umřel jest také i bohatec a pohřben jest v pekle. L16,23 Tehdy pozdvih očí svých, když byl v mukách, uzřel Abrahama zdaleka a Lazara v luonu jeho. L16,24 A on volaje, vece: Otče Abrahame, smiluj se nade mnú a pošli Lazara, ať omočí konec prstu svého u vodě, ať svlaží jazyk muoj, neb se mučím v tomto plameni. L16,25 I řekl jemu Abraham: Synu, rozpomeň se, že si bral dobré věci v životě svém, a Lazar též zlé. Protož nynie tento se těší, ale ty se mučíš. L16,26 A v tom ve všem mezi námi a vámi cíl velký utvrzen jest, že ti, kteříž chtie odsud k vám jíti, nemohú ani odonud sem přijíti. L16,27 I vece: Prosím tebe, otče, aby ho poslal do domu otce mého, L16,28 nebť mám pět bratruov, ať jim svědčí, ať by i oni nepřišli do tohoto miesta muk. L16,29 I vece jemu Abraham: Majíť Mojžieše a proroky, nechť jich poslúchají. L16,30 A on řekl: Nic, otče Abrahame, ale když by kto z mrtvých šel k nim, pokánie by činili. L16,31 I vece jemu: Poněvadž Mojžieše a prorokóv neposlúchají, aniž byť kto z mrtvých vstal, uvěřie jemu.“

Kapitola XVII.

L17,1 A k učedlníkóm svým vece: „Nenie možné, by nepřišla pohoršenie, ale běda tomu, skrze kohož přicházejí. L17,2 Užitečnějie jest jemu, aby kámen žernovový přiložen byl na hrdlo jeho a uvržen byl do moře, nežli by pohoršil jednoho z těchto maličkých. L17,3 Pilni sebe buďte: Shřeší li bratr tvuoj, potreskci ho. A bude liť toho želeti, odpusť jemu. L17,4 A byť pak sedmkrát za den shřešil proti tobě a sedmkrát za den obrátil se řka: Žel mi toho, odpusť mu.“ L17,5 I řekli sú apoštolé pánu: „Přispoř nám viery.“ L17,6 I řekl pán: „Budete li mieti vieru jako zrno horčičné, diete tomuto stromu morské jahodě: Vykořeň se a přesaď se do moře, uposlechneť vás. L17,7 Kto pak z vás maje služebníka, ješto voře aneb voly pase, který když se s pole vrátí,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).