Bible pražská, Lukášovo evangelium

Praha: [Tiskař Pražské bible], 1488. Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Ink 13.C.5, ff. 509v–525r. Editoři Kunertová, Helena (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Hlaváčová Svobodová, Andrea (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

<<<<<523r523v524r524v525r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

najvyšší kněžie a kniežata naše na odsúzenie k smrti i ukřižovali sú jej, L24,21 a my sme se nadáli, že by on měl vykúpiti lid izrahelský. A nynie tomuto všemu třetí den jest dnes, jakž sú se tyto věci staly. L24,22 Ale i ženy některé z našich zstrašily sú nás, které před světlem byly u hrobu, L24,23 a nenalezše těla jeho, přišly praviece, že sú také viděnie anjelské viděly, kteřížto pravie, že by živ byl. L24,24 I otešli sú někteří z našich k hrobu a nalezli sú tak, jakož ženy pravily, ale jeho nenalezli.“ L24,25 Tehdy on řekl k nim: „Ó blázni a zpozdilí srdcem k věření všemu, což sú mluvili proroci! L24,26 Však ty věci musil Kristus trpěti a tak vjíti do slávy své.“ L24,27 A počav od Mojžieše a všech prorokóv, vykládal jim ze všech písem, kteráž o něm byla. L24,28 I přiblížili se kaštelu, do kteréhož jdiechu. A on potrhl se dále jíti. L24,29 I přinutili ho řkúce: „Zuostaň s námi, pane, neb se již připozdievá a deň se již nachýlil.“ I všel s nimi. L24,30 I stalo se jest, když seděl s nimi za stolem, vzal chléb a dobrořečil a lámal i podával jim. L24,31 I otevřieny sú oči jich a poznali jeho a on znikl od očí jich. L24,32 I řekli sú sami k sobě: „Však srdce naše hořalo v nás, když mluvil na cestě a otvieral nám písma.“ L24,33 A vstavše v tu hodinu vrátili se do Jeruzaléma a nalezli shromažděných jedenádcte i ty, ješto s nimi byli, L24,34 ani pravie, že vstal pán právě a ukázal se Šimonovi. L24,35 A tito také vypravovali, které věci staly se na cestě a kterak sú ho poznali v lámaní chleba.

L24,36 A když sú to mluvili, stál Ježíš uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám, jáť sem, neroďte se báti!“ L24,37 Ale zarmúceni a přestrašeni jsúce, domnievali se, že by ducha viděli. L24,38 I řekl jim: „Co ste zarmúceni a myšlenie vstupují na srdce vaše? L24,39 Vizte ruce mé a nohy mé, žeť já ten jsem. Dotýkajte se a vizte, žeť duch těla a kostí nemá, jakož mě vidíte mieti.“ L24,40 A když to pověděl, ukázal jim ruce a nohy. L24,41 A když oni ještě nevěřili, ale divili se pro radost, vece k nim: „Máte li tuto nětco, ješto by se pojedlo?“ L24,42 A oni podali jemu částky ryby pečené a plástu strdi. L24,43 A když jest pojedl před nimi, vzav ostatky dal jim.

L24,44 A řekl k nim: „Tatoť sú slova, kteráž sem mluvil vám, když jsem ještě s vámi byl, že potřebie jest, aby se naplnily všecky věci, kteréž psány sú v zákoně Mojžiešově a v prorociech i v žalmiech o mně.“ L24,45 Tehdy otevřel jim smysl, aby rozuměli písmóm. L24,46 A řekl jim, že tak psáno jest a tak musil Kristus trpěti a třetí den z mrtvých vstáti, L24,47 a aby bylo kázáno ve jméno jeho pokánie a odpuštěnie hřiechuov mezi všemi národy, počnúce od Jeruzaléma. L24,48 A vy ste svědkové těch věcí. L24,49 A jáť pošli zaslíbenie otce svého v vás, protož vy čekajte v městě, dokudž nebudete oblečeni mocí s výsosti.

L24,50 I vyvedl je ven do Betaní, a pozdvih rukú svých, dáváše jim požehnánie. L24,51 I stalo se jest, když jich požehnal, bral se od nich a nesen jest do nebe. L24,52 A oni pomodlivše se, navrátili se do Jeruzaléma s radostí velikú. L24,53 I biechu vždycky v chrámě, chváléce a velebiece boha.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).