Bible pražská, Lukášovo evangelium

Praha: [Tiskař Pražské bible], 1488. Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Ink 13.C.5, ff. 509v–525r. Editoři Kunertová, Helena (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Hlaváčová Svobodová, Andrea (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

<<<10<509v510r510v511r511v512r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

syna a nazuoveš jméno jeho Ježíš. L1,32 Tenť bude veliký a syn Najvyššieho slúti bude. A dáť jemu pán buoh stolici Davida, otce jeho, a kralovati bude v domu Jákobovu na věky L1,33 a království jeho nebudeť konce.“ L1,34 I řekla jest Maria k anjelu: „Kterak se stane toto? Neb já muže nepoznávám.“ L1,35 A odpověděv anjel, řekl jie: „Duch svatý shuory sstúpí v tě a moc Najvyššieho zastiení tobě. A protož i což se narodí z tebe svatého, slútiť bude syn boží. L1,36 A aj, Alžběta, přítelkyně tvá, i onať jest počala syna v starosti své. A tentoť jest měsiec šestý té, kteráž slove neplodná, L1,37 neboť nebude nemožné u boha všeliké slovo.“ L1,38 I řekla jest Maria: „Aj, dievka páně, staniž mi se podlé slova tvého.“ I odšel jest ot nie anjel.

L1,39 Tehdy povstavši Maria v těch dnech, brala se na huory s chvátaním, do města Judova, L1,40 i vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžběty. L1,41 I stalo se jest, když uslyšela pozdravenie Marie Alžběta, zradovalo se nemluvňátko v životě jejiem i naplněna jest duchem svatým Alžběta L1,42 a zvolala jest hlasem velikým a řekla: „Požehnaná ty mezi ženami i požehnaný plod břicha tvého. L1,43 A odkavad mi to, aby přišla matka pána mého ke mně? L1,44 Neb aj, jakž se stal hlas pozdravenie tvého v uších mých, zplesalo jest nemluvňátko radostí v životě mém. L1,45 A blahoslavená, jenž si uvěřila, nebť dokonány budú na tobě ty věci, které sú pověděny tobě ode pána.“ L1,46 I vece Maria: „Velebí duše má hospodina L1,47 a zradoval se jest duch muoj v bohu, spasiteli mém. L1,48 Neb jest vzezřel na pokoru dievky své, a aj, z tohoť mě zajisté blahoslavenú budú nazývati všickni národové, L1,49 neboť mi jest učinil veliké věci ten, jenž mocný jest, a svaté jméno jeho L1,50 a milosrdenstvie jeho od pokolenie až do pokolenie bojícím se jeho. L1,51 Učinil jest moc v ramenu svém, rozptýlel pyšné myslí srdce jich. L1,52 Ssadil mocné s stolice a povýšil pokorných. L1,53 Lačné nakrmil dobrými věcmi a bohaté opustil prázdné. L1,54 Přijal Izrahele, sluhu svého, rozpomenuv se na milosrdenstvie své, L1,55 jakož mluvil jest k otcóm našim, k Abrahamovi a k semeni jeho na věky.“ L1,56 I ostala jest Maria s ní jakožto za tři měsiece a navrátila se do domu svého.

L1,57 Alžbětě pak naplnil se čas, aby porodila, i porodila jest syna. L1,58 I uslyšali sú súsedé a přátelé její, že jest zvelebil pán milosrdenstvie své s ní, i spoluradovali se s ní. L1,59 I stalo se jest v den osmý, přišli sú obřezovati dietěte i nazýváchu je jménem otce jeho, Zachariášem. L1,60 Tehdy odpověděvši matka jeho, řekla jest: „Nikoli, ale slútiť bude Jan.“ L1,61 I řekli sú jí: „Však nižádného nenie v rodu tvém, ješto by slul tiem jménem.“ L1,62 V tom dávali návěští otci jeho, kým by ho chtěl nazvati. L1,63 A požádav deštičky, napsal jest řka: „Jan jest jméno jeho.“ I divili sú se všickni. L1,64 A ihned otevřela se usta jeho i jazyk jeho i mluvil jest velebě boha. L1,65 I stal se jest strach na všecky súsedy jich a po všech horách judských rozhlašováchu se všecka slova tato. L1,66 I položili všickni, kteříž slyšali, v srdci svém řkúce: „I kteraké toto dietě bude?“ Neb zajisté ruka páně bieše s ním. L1,67 Zachariáš pak, otec jeho, naplněn jsa duchem svatým, i prorokoval řka: L1,68 „Požehnaný pán buoh izrahelský, neb jest navštievil a učinil vykúpenie lidu svého L1,69 a vyzdvihl nám roh spasenie v domu Davida, služebníka svého, L1,70 jakož jest mluvil skrze usta svatých, kteříž od věku sú, prorokóv jeho, L1,71 vyproštěnie z nepřátel našich a z ruky všech, kteří nás nenáviděli, L1,72 aby učinil milosrdenstvie s otci našimi a rozpomenul se na svědectvie své svaté, L1,73 na přísahu, kterúž jest přisáhl k Abrahamovi, otci našemu, že se nám sám dá, L1,74 abychom bez strachu, z ruky nepřátel našich jsúce vysvobozeni,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).