Bible pražská, Lukášovo evangelium

Praha: [Tiskař Pražské bible], 1488. Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Ink 13.C.5, ff. 509v–525r. Editoři Kunertová, Helena (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Hlaváčová Svobodová, Andrea (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

[Generovaný obsah]

kněžských i od mistruov a zabit býti a třetí den z mrtvých vstáti.

L9,23 I pravieše ke všem: „Ač kto chce po mně přijíti, zapři sám sebe a vezmi kříž svój na každý den a poď po mně. L9,24 Zajisté ktož bude chtieti život svuoj zachovati, ztratíť jej. A ktož ztratí život svuoj pro mne, zachováť jej. L9,25 Neb co jest prospěšno člověku, by vešken svět získal, a sám se zatratil a škodu sobě učinil? L9,26 Pak ktož se bude mnú styděti a mými řečmi, tiemť se syn člověka styděti bude, když přijde u velebnosti své a otcově i svatých anděluov. L9,27 Ale pravímť [vám]text doplněný editorem[143]vám] vobis lat. jistě, jsúť tuto někteří stojiece, ješto neokusie smrti, dokudž neuzřie královstvie božieho.“

L9,28 I stalo se jest po těch řečech jako po osmi dnech, i pojal Petra a Jakuba a Jana i vstúpil na horu, aby se modlil. L9,29 I učiněna jest, když se modléše, krása tváři jeho jinačejšie a oděv jeho [bielý]text doplněný editorem[144]bielý] albus et lat., stkvúcí. L9,30 A aj, dva mužie mluvili sú s ním. A biechu Mojžieš a Eliáš, L9,31 viděni s ním u velebnosti, a vypravovali sú o smrti jeho, kterúž měl vyplniti v Jeruzalémě. L9,32 Petr pak a ti, kteříž s ním byli, obtieženi biechu snem. A procítivše viděli velebnost jeho a dva muže, kteříž jsú stáli s ním. L9,33 I stalo se jest, když jsú otešli od něho, vece Petr k Ježíšovi: „Přikazateli, dobréť jest nám tuto býti. I udělajmež tuto tři stánky: tobě jeden, Mojžiešovi jeden a jeden Eliášovi,“ nevěda, co by mluvil. L9,34 A když on to mluvil, učiněn oblak i zastienil je i báli se. A když oni vešli do oblaku, L9,35 hlas stal se jest z oblaku řka: „Tentoť jest syn muoj milý, jeho poslúchajte.“ L9,36 A když se stal hlas ten, nalezen jest Ježíš sám. A oni sú mlčali a nepravili žádnému v těch dnech ničehož z těch věcí, které sú viděli.

L9,37 Stalo se jest pak druhého dne, když sú sstupovali s hory, potkal jej zástup mnohý. L9,38 A aj, muž z zástupu zvolal řka: „Mistře, prosím tebe, vzhlédni na syna mého, nebť jediného toho mám, L9,39 a aj, duch popadá jej a ihned zkřičí a porážie jej a lapá a sliní a s těžkostí odcházie od něho lomcuje jím. L9,40 I prosil sem učedlníkuov tvých, aby jej vyvrhli, a nemohli sú.“ L9,41 I odpověděl Ježíš, řekl jest: „Ó pokolenie nevěrné a převrácené, dokud budu u vás a dokud vás trpěti budu? Přiveď sem syna svého.“ L9,42 A když jest přistúpil, porazil jej ďábel a sápal jím. L9,43 I přimlúval duchu nečistému Ježíš a uzdravil jest dietě a navrátil je otci jeho.

L9,44 I divili se všickni velikosti božie, a když se všickni diviechu všem věcem, které jest činil, řekl k učedlníkóm svým: „Položte v srdcích svých řeči tyto, neb zajisté budúcie věc jest, aby syn člověka dán byl v ruce lidské.“ L9,45 A oni nepoznali slova toho a bylo jest skryto před nimi, aby nesrozuměli jemu. A báli se ho otázati o tom slovu.

L9,46 I vešlo jest v ně myšlenie, kto by z nich byl větší. L9,47 A on vida myšlenie srdce jich, pojav dietě, postavil je vedlé sebe L9,48 i vece jim: „Ktož koli přijme dietě toto ve jméno mé, měť přijímá. A ktož koli mě přijímá, přijímá toho, jenž mě jest poslal. Nebo ktož jest menší mezi vámi všemi, tenť větší jest.“

L9,49 I odpověděv Jan, řekl: „Přikazateli, viděli sme jednoho, an ve jménu tvém ďábly vymietá, i bránili sme, neb nechodí po tobě s námi.“ L9,50 I vece k němu Ježíš: „Neroďte brániti, neb ktožť nenie proti nám, s námiť jest.“

L9,51 I stalo se jest, když se doplnili dnové přijetie jeho, a on byl tvář svú upřel, aby šel do Jeruzaléma. L9,52 Poslal jest i posly před tváří svú a jdúce vešli sú do města samaritánského, aby mu zjednali hospodu. L9,53 I nepřijali sú ho, neb tvář jeho byla jdúcieho do Jeruzaléma. L9,54 A když uzřeli učedlníci jeho Jakub a Jan, řekli sú: „Pane, chceš li, ať dieme, aby oheň sstúpil s nebe a spálil je, jakož učinil Eliáš?“ L9,55 A obrátiv se Ježíš, potresktal jich řka: „Neviete,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).