[Bible drážďanská, Markovo evangelium]

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. O e 85, 558v–569r. Editor Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

[562r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcev uokříně. I stě jej v žaláři. Mc6,28 I přinese kat[180]kat] navíc oproti lat. hlavu jeho v uokříně i da ju děvečcě a děvečka da svéj mateři. Mc6,29 To uslyšěvše jeho učenníci, přijidú i vzěchu jeho tělo i vložichu je[181]je] gie rkp. v rov.

Mc6,30 Pak přišedše učenníci k Ježíšovi, vypravichu jemu všecko, co biechu učinili i učili. Mc6,31 I vecě jim: „Poďte za sě na púšči a odpočiňte malečko.“ Nebo mnozí k nim přichodiechu a mnozí odchodiechu, až nejmějiechu chvíle k najědení. Mc6,32 A všedše na lodí, otebrachu sě na púšči [za sě]text doplněný editorem[182]za sě] seorsum lat.. Mc6,33 A uzřěvše jě pryč jdúce, poznachu to mnozí i běžiechu pěši tamež ze všěch měst a přědběhú jě. Mc6,34 A vyšed Ježíš z lodie[183]z lodie] navíc oproti lat., uzřěv veliký zástup, slitova sě nad nimi, nebo biechu jako ovcě nejmajíce pastýřě, i jě sě jich učiti mnohéj věci. Mc6,35 A když by juž dlúhá chvíle, přistúpivše jeho učenníci, vecěchu jemu[184]jemu] navíc oproti lat.: „Tuto jest púščě a juž jest chvíle přěminula. Mc6,36 Rozpušč[185]Rozpušč] Rozpuuſſcz rkp. zástup, jě[186]zástup, jě] illos lat., zaſtup gie rkp., Vraštil 155, gie Kyas 156, ať otejdúc do najbližších vsí i do vesnic, kúpiec sobě pokrma, i pojědie.“ Mc6,37 An odpověděv vecě jim: „Vy jim dajte pojiesti.“ I vecěchu jemu: „Tehdy puojdem a kúpíme chleba za dvě stě peněz a dáme jim pojiesti.“ Mc6,38 I vecě jim: „Koliko chlebóv jmáte? Jděte a ohlédajte.“ A oni vzvěděvše, pověděchu: „Pět a dvě rybě.“ Mc6,39 I přikáza jim, aby zsadili všěcky v svých pluciech na zeleném sěně. Mc6,40 I zsadichu sě po rozdielech po stu i po pětidcát. Mc6,41 A vzem Ježíš[187]Ježíš] navíc oproti lat. pět bochencóv a dvě rybě, vezřěv v nebe, požehna i rozláma[188]rozláma] + panes lat. i da svým učenníkóm, aby kladli přěd nimi, a dvě rybě rozděli[189]rozděli] rozdyelili rkp. mezi všě. Mc6,42 I jěchu všickni i bychu syti. Mc6,43 A sebrachu z uostatkóv okrajkových dvanádste plných košóv i z ryb. Mc6,44 I bylo jest těch, ješto jsú jědli, [b]označení sloupcepět tisícóv mužóv.

Mc6,45 Pak inhed káza svým učedlníkóm, aby vsědli na lodí a pluli přěd ním přěs zátoku do[190]do] od rkp. Betzaidy, když by on rozpustil[191]rozpustil] rozpuuſtyl rkp. lidi. Mc6,46 A rozpustiv[192]rozpustiv] rozpuuſtyw rkp. jě, jide na huoru modlit se. Mc6,47 A když by pozdě, bieše lodí na prostřěd moře a on sám na zemi. Mc6,48 A uzřěv jě usilujíce s vesly, že jim bieše protivný vietr, u posledniej čtvrti nočniej přijide k nim, chodě na moři, i chtieše jě minúti. Mc6,49 Tehdy oni uzřěvše jeho chodiece po moři, mniece, by byl přielud, i vzúpichu. Mc6,50 Nebo všickni vidiechu [jej]text doplněný editorem[193]jej] eum lat. i steskú sobě. Pak inhed Ježíš[194]Ježíš] navíc oproti lat. promluvi k nim řka[195]řka] + eis lat.: „Uvěřte, jáť jsem, neroďte sě báti!“ Mc6,51 I vstúpi k nim na lodí a vietr přěsta. A oni sě tiem viece lekáchu, Mc6,52 nebo jsú nerozuměli o chlebiech a bieše jich srdce oslepeno. Mc6,53 A když přěpluchu, přihrabachu[196]přihrabachu] przi<br>achu Kyas 156 sě do země genezaretské a tu[197]tu] navíc oproti lat. sě přiřinuchu. Mc6,54 A když vyjidú z lodie, poznachu jeho mnozí[198]mnozí] continuo lat., Mc6,55 a běžiece po všěch těch krajích, jěchu [sě]text doplněný editorem[199]jěchu <sě>] coeperunt lat. přědeň nositi[200]přědeň nositi] circumferre lat. na nosidlách těch, ješto sě zle jmějiechu, kdež slyšiechu, že on jest. Mc6,56 A kamž kuoli jdieše do vesnic nebo do vsí nebo do města, kladiechu na uliciech nemocné prosiece jeho, aby asa podolka jeho rúcha mohli sě dotknúti. A ktož kuoli jsú sě dotkli, býváchu uzdraveni.

VII.

Mc7,1 I sjidú sě k němu duchovníci i někteří z mudrákóv, přišedše z Jeruzaléma. Mc7,2 A uzřěvše některé z jeho učedlníkóv obecnýma rukama, to jest neumytýma, jědúce chléb, jěchu sě jim[201]jim] navíc oproti lat., + eos var. láti, Mc7,3 že duchovníci i všickni Židé, když dřéve neumyjí rukú, nejědie, držiece obyčějě svých[202]svých] navíc oproti lat. starších. Mc7,4 A vrátiece sě s trhu, neomyjí l’ dřéve

X
180kat] navíc oproti lat.
181je] gie rkp.
182za sě] seorsum lat.
183z lodie] navíc oproti lat.
184jemu] navíc oproti lat.
185Rozpušč] Rozpuuſſcz rkp.
186zástup, jě] illos lat., zaſtup gie rkp., Vraštil 155, gie Kyas 156
187Ježíš] navíc oproti lat.
188rozláma] + panes lat.
189rozděli] rozdyelili rkp.
190do] od rkp.
191rozpustil] rozpuuſtyl rkp.
192rozpustiv] rozpuuſtyw rkp.
193jej] eum lat.
194Ježíš] navíc oproti lat.
195řka] + eis lat.
196přihrabachu] przi<br>achu Kyas 156
197tu] navíc oproti lat.
198mnozí] continuo lat.
199jěchu <sě>] coeperunt lat.
200přědeň nositi] circumferre lat.
201jim] navíc oproti lat., + eos var.
202svých] navíc oproti lat.
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).