[Bible drážďanská, Markovo evangelium]

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. O e 85, 558v–569r. Editor Voleková, Kateřina. Ediční poznámka
<<<10<558v559r559v560r560v561r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[559r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcevšěcky, kto sě zle jmějiechu i ješto v sobě běsy jmějiechu. Mc1,33 A bieše sě všecko město sebralo ke dveřóm. Mc1,34 An uzdravi mnohé, jížto[23]jížto] gijzto rkp., Kyas 138, gyzto Vraštil 132 v rozličných neduziech pracováchu, a mnohé běsy vypúzieše, nedada jim mluviti, že jeho znajiechu.

Mc1,35 A velmi pozdě vstana, vycházieše[24]vycházieše] egressus abiit lat. na púšči a tu sě modléše. Mc1,36 I stíháše jeho Šimon i ti, ješto s ním biechu. Mc1,37 A když jeho nalezú, pověděchu jemu, že tebe všickni hledají. Mc1,38 I vecě jim: „Póděm do bližních vesnic i do měst, abych tu také kázal, neb jsem proto přišel.“ Mc1,39 I kázáše ve školách[25]školách] + eorum lat. i po všiej Galilei a běsy vypúzieše.

Mc1,40 I přijide přědeň trudovatý, a poklek na kolenú, prosieše [jeho]text doplněný editorem[26]jeho] eum lat. a řka[27]řka] + ei lat., nemá var.: „Chceš li, muožeš mě očiščiti.“ Mc1,41 Tehdy Ježíš slitovav sě nad ním, ztáh svú ruku a dotek sě jeho, vecě jemu: „Chci, buď číst!“ Mc1,42 A když to vecě, inhed od něho odstúpi trudovatina i by očiščen. Mc1,43 I zapřieti jemu inhed, že jest jeho uzdravil[28]inhed, že jest jeho uzdravil] statimque eiecit illum lat., Mc1,44 a řka[29]řka] dicit ei lat.: „Viz, aby ižádnému nepravil. Ale jdi, ukaž sě kniežatóm popovým a ofěruj jim na svědečstvie tvého očiščenie[30]očiščenie] ocziſſczienye rkp. to, což jest Mojžieš přikázal.“ Mc1,45 Pak on odšed, počě kázati i ohlašovati tu řěč, tak že juž nemožieše zjěvně vníti do města, ale vně na púšči bydléše. I scháziechu sě k němu odevšad.

II.

Mc2,1 A opět vjide do Kafarnaum po osmi[31]osmi] navíc oproti lat., + octo var. dnech. Mc2,2 I by uslyšáno, že jest v domu, i sjidú sě mnozí, tak že nejmějiechu miesta u dveří, an jim mluvieše slovo. Mc2,3 I přijidú k němu, nesúce zlámaného ote dny, jehožto čtyřie nesiechu. Mc2,4 A když jeho nemohú podati přědeň pro zástup, prodřěvše střěchu[32]střěchu] ſtrziechuu rkp. tu, kdež on bieše, i spustichu nosid[b]označení sloupcela zjěvně, na nichžto zlámaný ležieše. Mc2,5 A uzřěv Ježíš jich vieru, vecě zlámanému: „Synáčku, odpuščeni[33]odpuščeni] odpuuſſczieny rkp. jsú tobě tvuoji hřieši.“ Mc2,6 I biechu tu někteří z mudrákóv, sediece a mysléce v svých srdcích: Mc2,7 „Co tento tak mluví? Porúhá sě buohu[34]buohu] navíc oproti lat.. Kto jiný móže odpuščiti[35]odpuščiti] odpuuſſczity rkp. hřiechy, nežli sám buoh?“ Mc2,8 To inhed vzvěděv Ježíš duchem svatým, že tak myslé mezi sobú, vecě jim: „Co to myslíte u vašich srdcích? Mc2,9 Co jest snazšie řéci zlámanému: Odpuščeni[36]Odpuščeni] odpuuſſczieny rkp. jsú tobě tvoji[37]tvoji] navíc oproti lat., + tua var. hřieši, čili řéci: Vstaň, a vezma své nuošě, chodiž? Mc2,10 Ale abyšte věděli, že syn člověčí jmá moc na zemi odpúščěti hřiechy,“ vecě zlámanému: Mc2,11 „Tobě řku: Vstaň, vzdvihna své nóšě, jdiž do svého domu.“ Mc2,12 A inhed on vstav, vzdvih na sě[38]vzdvih na sě] sublato lat. nóšě, pojide přěde všěmi, tak ež sě všickni podivichu a buoha blahoslavichu řkúce, že jsmy toho nikda nevídali.

Mc2,13 I vyjide opět Ježíš[39]Ježíš] navíc oproti lat. k moři a vešken zástup přicházieše k němu, an jě učieše. Mc2,14 A když jdieše, uzřě Levu Alfeovu sediece na colném i vecě jemu: „Poď po mně!“ An vstav pojide za ním. Mc2,15 I sta sě, když obědváše v jeho domu, a mnozí nepraví těžieři i hřiešníci jědiechu s Ježíšem spolu i s jeho učedlníky, a biechu mnozí, ješto jeho následováchu. Mc2,16 I mudráci, i duchovníci, o tom mluviece[40]o tom mluviece] videntes lat., dicentes var., že jie s nepravými těžieři i s hřiešníky, i řechu jeho učedlníkóm: „Proč s nepravými těžieři i s hřiešníky jie i pie mistr váš?“ Mc2,17 To uslyšav vecě jim Ježíš: „Nejmají potřěbie zdraví lékařě, ale ti, jížto[41]jížto] gijzto rkp., Kyas 140, gyzto Vraštil sě zle jmají, neb jsem nepřišel volat

X
23jížto] gijzto rkp., Kyas 138, gyzto Vraštil 132
24vycházieše] egressus abiit lat.
25školách] + eorum lat.
26jeho] eum lat.
27řka] + ei lat., nemá var.
28inhed, že jest jeho uzdravil] statimque eiecit illum lat.
29řka] dicit ei lat.
30očiščenie] ocziſſczienye rkp.
31osmi] navíc oproti lat., + octo var.
32střěchu] ſtrziechuu rkp.
33odpuščeni] odpuuſſczieny rkp.
34buohu] navíc oproti lat.
35odpuščiti] odpuuſſczity rkp.
36Odpuščeni] odpuuſſczieny rkp.
37tvoji] navíc oproti lat., + tua var.
38vzdvih na sě] sublato lat.
39Ježíš] navíc oproti lat.
40o tom mluviece] videntes lat., dicentes var.
41jížto] gijzto rkp., Kyas 140, gyzto Vraštil
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).