[Bible drážďanská, Markovo evangelium]

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. O e 85, 558v–569r. Editor Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

tobú spolu umřieti, nezapřím tebe.“ Takež i všickni mluviechu.

Mc14,32 I přijidú do vescě, jiežto jest jmě Gethsemany. I vecě svým učenníkóm: „Sěďte tuto, ne poňaž sě nepomodlím.“ Mc14,33 A pojem Petra i Jakuba a Jana s sobú, počě truchleti i teskliv býti. Mc14,34 I povědě jim: „Smutna jest dušě má až do smrti. Počakajte tuto a bděte se mnú.“ Mc14,35 A odšed malečko, pade na zemi i modléše sě, mohlo l’ by sě státi, by jeho ta chvíle minula. Mc14,36 I povědě: „Abba, otče, všecko jest tobě lzě, odnes tuto muku ote mne. Avšak ne, co já chci, ale což ty.“ Mc14,37 A přišed naleze jě spiece. I vecě Petrovi: „Šimone, spíš? Nemohl jsi jedné hodiny bdieti se mnú? Mc14,38 Bděte a modlte sě, a nevejdete u pokušenie. Nebo duch jest hotov, ale tělo chvoro.“ Mc14,39 A opět odšed, modléše sě túž řěčí řka. Mc14,40 A vrátiv sě, opět jě naleze spiece. Biechu jich oči obtieženy i nevědiechu, co by jemu otpověděli. Mc14,41 A přišed třetie, vecě jim: „Spětež juž a odpočiňte. Dostiť jest. Přišla jest hodina, že syn člověčí jest zrazen v rucě hřiešných. Mc14,42 Vstaňte, pojděte! Toť, jenž mě zradil, blízko jest.“

Mc14,43 A on ješče mluvieše, přijide Jidáš Škariotský, jeden ze dvúnádste, a s ním mnohý zástup s meči i s kyji od vrchních popóv i ot mudrákóv i od starost. Mc14,44 A byl jest dal znamenie zrádcě řka jim: „Kteréhož kuoli já cěluji, ten jest, držtež jeho a veďte opatrně.“ Mc14,45 A když přijide, inhed přistúpiv k ňemu, povědě: „Mistře.“ I cělova ho. Mc14,46 Tehdy oni ztáhše svuoji rucě naň, chopichu jeho. Mc14,47 Pak jeden z těch, ješto okolo stojiechu, vyněm meč, udeři na panoši vrchnieho popa i utě jemu ucho. Mc14,48 A odpověděv Ježíš, vecě jim: „Jako jste k lotru vyšli s meči i kyji, chtiece mě skrútiti. Mc14,49 Však jsem býval u vás na všaký den, učě v chrámě, a nejímali jste mne. Ale naplní sě písmo.“ Mc14,50 Tehdy jeho učenníci ostavše jeho, všickni sě rozběhú. Mc14,51 Pak kterýs jinošě jdieše za ním, oděv sě v loktuši po nahém těle, i popadú jeho. Mc14,52 Tehdy on zbyv loktušě, náh od nich uteče.

Mc14,53 I přivedú Ježíšě přěd vrchnieho popa i sebrachu sě spolu vrchní popi i mudráci i starosty [všěchny]text doplněný editorem[542]všěchny] omnes lat.. Mc14,54 A Petr jdieše zdaleka za ním až do sieni vrchnieho popa i sedieše s panošěmi, hřějě sě u ohně. Mc14,55 Pak vrchní popi i vešken sbor hledáchu svědečstvie proti Ježíšovi, aby jeho smrti poddali, i nenalézáchu. Mc14,56 Nebo mnozí křivé svědečstvie nesiechu proti jemu, Ježíšovi, a nebieše jich svědečstvie sličné. Mc14,57 A někteří vstavše, křivé svědečstvie nesiechu proti jemu řkúce, Mc14,58 nebo [my]text doplněný editorem[545]my] nos lat. jsmy slyšěli jeho řkúce: Jáz obořím tento chrám rukú udělaný a po třech dnech jiný, ne rukú dělaný, udělám. Mc14,59 I nebieše jich rovné svědečstvie. Mc14,60 A povstav vrchní pop na prostřěd, otáza Ježíšě řka: „Neodpoviedáš ničehož k tomu, což tito líčie proti tobě?“ Mc14,61 Tehdy on mlčieše a nic neodpovědě. Opět vrchní pop otáza jeho a řka jemu: „Ty li jsi Kristus, syn buoha blahoslaveného?“ Mc14,62 Tehdy Ježíš vecě jemu: „Já sem. A uzříte syna člověčieho sediece na pravici moci buožie a přijdúce s uoblaky nebeskými.“ Mc14,63 Tehdy vrchní pop rozedřev své rúcho, povědě: „Co ješče žádámy svědkóv? Mc14,64 Slyšěli ste rúhanie. Co sě vám vidí?“ Oni všickni odsúdichu jeho jsúce vinna smrti. Mc14,65 I jěchu sě někteří plivati naň a zakrývati jeho obličěj a pěstnicěmi jeho bíti a mluviece jemu:

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).