[Bible drážďanská, Markovo evangelium]

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. O e 85, 558v–569r. Editor Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

„Prorokuj!“ A panošě jeho tepiechu políčkami.

Mc14,66 A když bieše Petr v sieni nazad, přijide jedna z dievek vrchnieho popa. Mc14,67 A když uzřě Petra hřějíce sě, vzezřěvše naň povědě: „A tys byl s Ježíšem Nazarenským.“ Mc14,68 Tehdy on zapřě řka: „Ani vědě, ani znaji, co mluvíš.“ I vyjide ven přěd sien a inhed kokot zazpieva. Mc14,69 Pak opět když jeho uzřě dievka, je sě mluviti těm, ješto okolo stojiechu, že jest tento z uoněch. Mc14,70 Tehdy on opět zapřě. A po malíčkéj chvíli opět ti, ješto stáchu, vecěchu Petrovi: „Věru ty jsi z nich, že jsi Galilejský.“ Mc14,71 Tehdy on počě sě kléti i přisáhati, že neznám toho člověka, kteréhož vy pravíte. Mc14,72 A inhed opět kokot zazpieva. I vzpomanu Petr na to slovo, ješto byl jemu pověděl Ježíš, že dřéve než kokot zapěje dvakrát, třikrát mne zapříš, i je sě plakati. Mc15,1 Pak brzy ráno vzemše radu vrchní popi s starostami i s mudráky i se vší obcí, svázavše Ježíšě vedú i dachu Pilátovi.

XV.

Mc15,2 I otáza jeho Pilát: „Ty li jsi král židovský?“ Tehdy on odpověděv, vecě jemu: „Ty pravíš.“ Mc15,3 I viniechu jej vrchní popi ze mnohého. Mc15,4 Pak opět Pilát otáza jeho řka: „Ničehuož neodpoviedáš? Však vidíš, v čem tě vinnie.“ Mc15,5 Ježíš jemu ničehuož viece neodpovědě, tak že sě divieše Pilát. Mc15,6 A na den slavný jmějieše obyčěj propustiti jim jednoho z vězniev, za kohož by kuoli prosili. Mc15,7 I bieše, jenž slovieše Barrabáš, jenžto s vádcěmi vězieše, že jest v svádě učinil vraždu. Mc15,8 A vzhuoru vstúpiv zástup, počě prositi, jakož jim vždy činieše. Mc15,9 Tehdy Pilát odpověděv jim, vecě: „Chcete li, propustím vám krále židovského?“ Mc15,10 Nebo vidieše, že pro závist jsú jeho vdali vrchní popi. Mc15,11 Tehdy biskupi přinutkali jsú zástupy, aby jim brze Barrabášě propustil. Mc15,12 Tehdy Pilát otpověděv, vecě jim: „Což tehdy chcete, ať učiním králi židovskému?“ Mc15,13 Tehdy oni opět vzvolachu: „Ukřižuj jeho!“ Mc15,14 Tehdy Pilát vecě jim: „Co jest zlého učinil?“ A oni viece voláchu: „Ukřižuj jeho!“ Mc15,15 Tehdy Pilát chtě dosti lidu učiniti, propusti jim Barrabáše a poda jim Ježíšě biči ušvihaného, aby byl ukřižován.

Mc15,16 Tehdy rytieři uvedú jej do sieni súdné, a svolavše všicku sběř, Mc15,17 oblekú jej v zlatohlav a vložichu na jeho hlavu korunu, spletše z trnie. Mc15,18 I jěchu sě jeho pozdravovati řkúce: „Zdráv, králi židovský!“ Mc15,19 A tepiechu jeho hlavu třstí, a položivše kolena, klaniechu sě jemu. Mc15,20 A když jsú sě jím naklamali, svlekú s něho zlatohlav a oblekú jeho v jeho rúcho i vyvedú [jeho]text doplněný editorem[565]jeho] illum lat., chtiec jeho ukřižovati.

Mc15,21 I přinuzichu kakéhos Šimona Cyrenenského minujícieho, přišedše ze vsi, otcě Alexandrova a Čermákova, aby vzal na sě jeho kříž. Mc15,22 I přivedú jeho na to miesto, jemuž řiekají Golgata, to slóve Lbové miesto. Mc15,23 I dáváchu jemu píti víno s myrrú, an nerodi vzieti. Mc15,24 A ukřižovavše jej, rozdělichu jeho rúcho, mecíce o ně los, co by kto jměl vzieti. Mc15,25 A bieše třetie hodina, ješto jej ukřižovachu. Mc15,26 A bieše napsána jeho vina: Král židovský. Mc15,27 A s ním ukřižovachu dva lotry, jednoho na pravici a druhého na levici na jeho. Mc15,28 A naplnilo sě jest písmo, ješto praví: A s hřiešnými sjednán jest. Mc15,29 A chodíce mimoň, rúháchu sě jemu, vrtiece svými hlavami

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).