Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

v den národa i národóv. Ps60,8 Ostane u věky v obezřěňú božiem, milosrdie a pravdu jeho kto následovati bude? Ps60,9 Tak slávu řku jmeni tvému u věky, abych navrátil sľuby mé ze dne v den.

LXI.

Ps61,1 Ps61,2 Čili ne bohu poddána bude dušě má? Nebo ot něho zdravie mé. Ps61,3 Nebo i on jest bóh mój i spasitel mój, příjemce mój, nehnu sě viec. Ps61,4 Dokovad řucujete sě v člověka? Zabíjiete sě vy všickni jakožto stěně nakloněnéj a základu vyvráceňú. Ps61,5 Nebo jistě mzdu mú myslili sú zahnati, běžal sem v žízi, usty mými dobřě řiekáchu, a srdcem svým zlořěčiechu. Ps61,6 Avšakož bohu poddána bude dušě má, nebo ot něho utrpěnie mé. Ps61,7 Nebo on bóh mój a spasitel mój, pomocník mój a nesejdu. Ps61,8 U bozě spasenie mé a chvála má, bóh pomoci méj a nadějě má u boze jest. Ps61,9 Úfajte v něho, vešken sbor ľudský, vylíte přěd ním srdcě vašě, bóh pomocník náš u věky. Ps61,10 Nebo jistě jěšutni synové člověčí, lživi synové člověčí v staviech svých, aby přělstili oni z jěšutnosti samy sě. Ps61,11 Neroďte úfati v zlosti a přěbojnistva neroďte žádati, sbožie ač sě přispářie, neroďte srdcě přiložiti. Ps61,12 Jednú mluvil jest bóh, toto dvé slyšal sem, nebo moc božie jest Ps61,13 a tobě, hospodine, milosrdenstvie, nebo ty navrátíš prokniemu vedlé činóv jeho.

LXII.

Ps62,1 Ps62,2 Bože, bože mój, k tobě [z ]text doplněný editorem[866]z] de lat.světlosti bďu. Žízněla k tobě dušě má, kak rozličně k tobě tělo mé! Ps62,3 Na zemi pustéj a na cěstě suchéj, tak v svátosti zjěvil sem sě tobě, abych viděl moc tvú a chválu tvú. Ps62,4 Nebo lepšie jest milosrdie tvé nad rozkoši, rty má chváliti tě budeta. Ps62,5 Tak pochváľu tě v zdrav́ú mém a ve jmeni tvém vzpodvihnu

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).