Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

vzpodvihnu rucě moji. Ps62,6 Jako jádrem a tučnosťú naplni sě dušě má a rtoma veselýma chváliti budú usta má. Ps62,7 Tak sem tě pamatoval na posteli mé, v jutřniech mysliti budu o tobě. Ps62,8 Nebo si byl pomocník mój a v zakryťú křídlú tvú vzveseľu sě. Ps62,9 A túžila jest dušě má po tobě, mě jest přijala pravicě tvá. Ps62,10 Oni jistě naprázno hledali sú dušě méj, vejdú v najnižšie země, Ps62,11 poddáni budú v rucě mečové, vlasti liščie budú. Ps62,12 Král zajisté vzveselí sě u bozě, chváleni budú všickni, jižto přisáhajú v něm, nebo zatkána sú usta mluv́úcích zlosti.

Žalma LXIII.

Ps63,1 Ps63,2 Uslyš, bože, modlitvu mú, kdyžto prošu, ot strachu nepřietelského vyprosť dušu mú. Ps63,3 Obránil si mě ot sboru zlostivých a ot mnostvie čiňúcích zlost. Ps63,4 Nebo obostřili sú jako meč jazyky své, napěli sú lučišče své, věc hořkú, Ps63,5 aby zastřělili v tajně neposkvrněného. Ps63,6 Rychle zastřělé jej a nebudú sě báti, utvrdili sú sobě řěč lstivú. Zvěstovali sú, aby skryli osidla, řekli sú: „Kto jě uzří?“ Ps63,7 Zjadali sú, zhynuli sú jadati jadánie. Přistup člověk k srdcu vysokému Ps63,8 a povýšen bude bóh. Střěly malých učiněny sú jiezvy jich Ps63,9 i utvrzeni sú protiv jim jazyci jich. Zamúceni sú všickni, jižto sú viděli jě, Ps63,10 i bál sě jest prokní člověk. I zvěstovali sú diela božie i učiněnie jeho urozuměli sú. Ps63,11 Vzraduje sě pravý v hospodině a úfati bude v něm a chváleni budú všickni pravého srdcě.

LXIIII.

Ps64,1 Ps64,2 Tě slušie chváliti, bože, na hořě Sion a tobě sě navrátí sľub v Jeruzalémě. Ps64,3 Uslyš modlitvu mú, k tobě všecko tělestvie příde. Ps64,4 Slova zlostivých přěmohla sú nad ny

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).