Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

přiblíži sě srdce jeho. Rozměkčili sú srdcě jich nad olej a oni sú sudlicě. Ps54,23 Vzpusť na hospodina péču tvú a on tě otkrmí a nedá u věky zatracenie pravému. Ps54,24 Nebo ty zajisté, bože, uvedeš jě v studnicu zatracenie. Mužové krví a lstiví nedopolovie dnóv svých, ale já úfati budu v tě, hospodine.

LV.

Ps55,1 Ps55,2 Smiluj sě nade mnú, hospodine, nebo potlačil mě člověk, cělý den vybíjějě, mútil mě. Ps55,3 Potlačili sú mě nepřietelé moji cělý den, nebo mnozí sú bojujúce protiv mně. Ps55,4 Ot výsosti dne budu sě báti, nebo věrně jáz v tě úfati budu. Ps55,5 U boze chváliti budu řeči mé, u bóh sem úfal, nebudu sě báti, co mi učiní tělo. Ps55,6 Cělý den slova má otukáráchu, protiv mně všeckna myšlenie jich ve zlé. Ps55,7 Vzbydlé a schovajú, oni stopy mé zachovajú. Jakož sú zdržěli dušu mú, Ps55,8 za ničse zdrávy učiníš jě, v hněvě ľudi vyvržeš. Ps55,9 Bože, život mój zvěstoval sem tobě, uložil si slzy mé v obezřěňú tvém. Jakož i v sľubu tvém, Ps55,10 tehdy navrátie sě nepřietelé moji zasě. V kteříž kolivěk den vzývati budu tě, aj zři, poznal sem tě, že bóh si mój. Ps55,11 U boze chváliti budu slovo, v hospodinu chváliti budu řěč. U bóh sem úfal, nebudu sě báti, co mi učiní člověk. Ps55,12 Ve mně sú, bože, sľuby tvé, ježto navrácu, chvály tobě. Ps55,13 Nebo vyprostil si dušu mú ot smrti a nohy mé ot poplźu, abych sě sľúbil přěd bohem v světlosti živých.

LVI.

Ps56,1 Ps56,2 Smiluj sě nade mnú, hospodine, smiluj sě nade mnú, nebo v tě jest úfala dušě má. A v stieňu křídlú tvú úfati budu, doňedž nepřějde zlost. Ps56,3 Vzvolaju k bohu najvyššiemu,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).