Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

učiněm si příjemce mój a útočišče mé v den zámutka mého. Ps58,18 Pomocníku mój, tobě slaviti budu, nebo bože, příjemce mój si, bože mój, milosrdenstvie mé.

LIX.

Ps59,1 Ps59,2 Ps59,3 Bože, otehnal si a zkazil si ny, rozhněval si sě a smiloval si sě nad námi. Ps59,4 Hnul si zeḿú a zamútil si ju, uzdrav skrušenie jejie, nebo smútila sě jest. Ps59,5 Ukázal si ľudu tvému otvrdná, napojil si ny vínem trpkosti. Ps59,6 Dal si těm, jižto sě tebe bojie, znamenie, aby utekli ot obličěje hrozného, aby vysvobozeni byli vzvolení tvoji. Ps59,7 Zdráva mě učiň pravicě uslyš mě. Ps59,8 Bóh mluvil jest v svatém svém: „Účasten budu v zemi sicimskéj u přídoľú stanovišť změřu. Ps59,9 Mój jest Galaad a mój jest Manases a Effraim síla hlavy mé. Juda král mój, Ps59,10 Moab hrnec nadějě mé. Do země idumské rozprostru obuv moju, mně sú cuzozemci poddáni.“ Ps59,11 Kto mě dovede u město ohrazené, kto mě dovede až do země idumské? Ps59,12 Však ty, bože, jenž si ny otehnal, a nevyndeš, bože, u mocech našich. Ps59,13 Daj nám pomoc z zámutka a jěšutně zdravie člověčie. Ps59,14 U bozě učiníme moc a on k ničemuž přivede zamucujúcie ny.

LX.

Ps60,1 Ps60,2 Uslyš, bože, prosbu mú, urozuměj modlitvě méj. Ps60,3 Ot krajin země k tobě volal sem, když sě tížieše ve mně srdce mé, na skále povýšil si mě. Vyvedl si mě, Ps60,4 nebo učiněn si nadějě má, věžě mocnosti ot obličěje nepřátel. Ps60,5 Bydliti budu u věky v chrámě tvém, obráněn budu v rovievaňú křídlú tvú. Ps60,6 Nebo ty, bože, uslyšal si modlitvu mú, dal si dědinu báznivým jmeni tvého. Ps60,7 Dni nad dni králové přidáš, léta jeho až

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).