Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

pukánie, jako živi súce, tak v hněvě pohltí jě. Ps57,11 Vzraduje sě pravý, když uzří pomstu, rucě svoje umyje ve krvi hřiešných. Ps57,12 I bude řéci člověk: „Ač ovšem jest plod pravému, ovšem jest bóh, súdě jě na zemi.“

David LVIII.

Ps58,1 Ps58,2 Vyprosť mě z mých nepřátel, bože mój, a ot vstávajúcích protiv mně vysvoboď mě. Ps58,3 Vyprosť mě ot čiňúcích zlost a ot mužóv krví uzdrav mě. Ps58,4 Nebo aj zři, popadli sú dušu mú, vzpodvihli sú sě mocní u mě. Ps58,5 Ani zlost má, ani hřiech mój, hospodine, bez zlosti běhal sem i zpravil sem sě. Ps58,6 Vstaň u potkánie mé a viz a ty, hospodine bóh cností, bože Kajúcích, rozmysl k navščieveňú všěch národóv, nesmiluj sě všěm, jižto činie zlost. Ps58,7 Obrátie sě k večeru a hlad trpěti budú jakožto psi a obejdú město. Ps58,8 Aj zři, vzmluvie v ustech svých a meč ve rtiech jich, nebo kto jest slyšal? Ps58,9 A ty, hospodine, posměješ sě jim, k ničemuž přivedeš všěcky pohany. Ps58,10 Moc mú k tobě chovaju, nebo bože, příjemcě mój si ty, Ps58,11 bóh mój, milosrdenstvie tvé přědejde mě. Ps58,12 Bóh pokázal mně nad mé nepřátely: „Nezabíjěj jich, někdažto zapomínajú ľudie moji.“ Rozpuď jě u moci tvé a ssaď jě, zabraniteľu mój, hospodine, Ps58,13 hřiech jich úst, řěč rtóv jich, a popadeni buďte u pychosti své. A ot ukáranie a lži zvěstováni budú Ps58,14 v svrchováňú, v hněvě svrchovánie, i nebudú. A vzvědie, nebo bóh panovati bude Jákob i kraju země. Ps58,15 Obrátie sě k večeru a hladovití budú jako psi a obejdú město. Ps58,16 Oni rozbehnú sě k jědeňú, ale ač nebudú syti, vrtrati budú. Ps58,17 Ale jáz spievati budu sílu tvú a povýšu ráno milosrdenstvie tvého, nebo učiněm

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).