Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

Kralovati bude bóh nad národy, bóh sedí na stolici svatéj svéj. Ps46,10 Kniežata ľudská sebrali sú sě s bohem Abraham, nebo bohové mocní země ľútě vzpodviženi sú.

XLVII.

Ps47,1 Ps47,2 Veliký bóh a chvalný přieliš, u městě boha našeho, na hořě svatéj jeho. Ps47,3 Založí veselím všiej zemi hory Sion, strany akvilovy, město krále velikého. Ps47,4 Bóh v domiech jeho poznán bude, když přijme je. Ps47,5 Nebo aj zři, králové sebrali sú sě v jedno. Ps47,6 Oni vidúce tak divili sú sě, zamúceni sú i smúceni sú, Ps47,7 třas jě popadl. Tu bolesti jako roďúcích, Ps47,8 v duchu ľútém zetřeš lodie tarské. Ps47,9 Jako sme slyšěli, tak sme viděli, u městě hospodina mocného, u městě boha našeho, bóh založil je u věky. Ps47,10 Přijeli sme, bože, milosrdenstvie tvé u prosědcě chrámu tvého. Ps47,11 Podlé jmene tvého, bože, tak i chvála tvá v krajě země, pravdy plna jest pravicě tvá. Ps47,12 Vzraduje sě hora Sion a vzveselé sě dcery Jude pro tvé súdy, hospodine. Ps47,13 Obkľučte Sion a obejměte ju, zvěstujte na věžiech jich. Ps47,14 Uložte srdcě vašě u moci jejie a rozdělte domy jejie, abyšte zvěstovali v rodu jiném. Ps47,15 Nebo teď jest bóh, bóh náš u věk i u věky věkóm, on vlásti bude námi věčně.

XLVIII.

Ps48,1 Ps48,2 Slyšte to, všickni národové, ušima přijmete, všickni, jižto bydlíte v světě, Ps48,3 všelicí zeměné a synové člověčí, spolu v jedno bohatý a chudý. Ps48,4 Usta má mluviti budú múdrost a myšlenie srdcě mého věhlastvo. Ps48,5 Nakloňu u příklad ucho mé, otevru v chvále přědloženie mé. Ps48,6 Proč báti sě budu v den zlý? Zlost kročěje mé obkľúčí mě. Ps48,7 Jižto úfajú u moci svéj a u mnostv́ú sboží svých, chválé sě. Ps48,8 Bratr nevykúpí, vykúpí člověk a nedá bohu ľubosti Ps48,9 a

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).