Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva ke Kronikám dvěma o založení země české]

Praha: Adam z Veleslavína, Daniel, 1585. Moravská zemská knihovna (Praha, Česko), sign. ST2-0008.724, pA2r–pI4v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

E-edice byla připravena díky podpoře programu Strategie AV21 s názvem Anatomie evropské společnosti – historie, tradice, kultura, identita.

po[pB1v]číslo strany rukopisuhanění bezbožných drábův účastni býti nemohou. Jakož pak ode tří set let a více mívali to Čechové za právo, aby, táhnouce na vojnu, v zemi své žádnému loupežem ani holdem škody nečinili, ale na svých žoldích přestávali. Potom, vtrhnouce do zemí nepřátelských, aby kostelův nehubili a nepálili, ženskému pohlaví a dětem neubližovali a jich nemordovali; kdož by proti tomu přečinil, ten bez milosti hrdlo ztratiti musil.

Ale já neumínil jsem tuto starých Čechův poctivosti hájiti, ani toho, což jsou kdy chvalitebného spůsobili, zastávati a velebiti, aneb, jestliže jsou v čem z mezí počestnosti a lásky vykročili, je ospravedlňovati. Jest skutek před rukama; ten dostatečný býti může k zahanbení všech utrhačův a háncův národu našeho. Jsou paměti hodnověrné o slavných činech knížat a králuov českých, kteréž oni mnohokrát s prací vedli netoliko pro zvelebení a rozšíření království svého, ale i pro obhájení a obranu před nepřátely vší říše křesťanské. O těch nadíle svými místy, ačkoliv krátce a střídmě, Sylviuscizojazyčný text zmínku činí; jiní pak kronikáři obšírně vypravují.

Předkové náši, národ v těchto končinách neznámý a téměř neslýchaný, vysuvše se z Azie, veliký díl Europy opanovali a nejedno v ní království založili: až se i do této nevelmi široké a prostranné krajinky, vytiskše z ní pomalu Němce, dostali a ji lidem svým osadili: kteréžto my, potomkové jejich, v držení až podnes zůstáváme a zůstanou (Buoh dá) i náši budoucí, jestliže spolu s námi chvalitebných šlepějí slavných předkův a pravých Čechův následovati budou a bodlavým ježkům z vlasti své vytisknouti se nedopustí. Jest tomu již dobře přes tisíc let, jakž Čechové nejprvé do této krajiny přitáhli. Odtud souditi muožeme, že jsou nebyli barbaricizojazyčný text, to jest lidé hovadští a divocí, bez řádu a bez práva, poněvadž statečností a zmužilostí svou netoliko přinutili Němce, aby jim těchto rozkošných, pohodlných, hojných, úrodných i zdravých příbytkův postoupili: ale také, jsouce jako v hrsti Němcům zavřeni a majíce vůkolí sebe mnohé nepřátely,

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).