Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva ke Kronikám dvěma o založení země české]

Praha: Adam z Veleslavína, Daniel, 1585. Moravská zemská knihovna (Praha, Česko), sign. ST2-0008.724, pA2r–pI4v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

E-edice byla připravena díky podpoře programu Strategie AV21 s názvem Anatomie evropské společnosti – historie, tradice, kultura, identita.

[pA4v]číslo strany rukopisuv stavu městském; prvé, než bychom statek, tělo i duši marně a hanebně propejchali.

Z strany loupežův křivdu činí národu našemu Sylviuscizojazyčný text i jiní, kdož v tom k němu přistupují. Jest tak, že se někdy v Čechách zhusta dáli loupežové od zlých a nepokojných lidí, zvláště v těch rumrejškách a různicech, když krále v zemi nebylo, a stavové proti sobě zjitřeni jsouce, skrze podštívání jiných činili jedni druhým protimyslnosti a škody, kdež mohli; jakž to obyčejně všudy bývá in bellis civilibuscizojazyčný text. Však proto nikdá tak zhruba, jakž někteří psali, že žádný svobodně hlavy z okna vystrčiti, nad to z domu vyjíti nesměl. Po cestách, silnicích a na zemi to zlé panovalo; ne v městech, ani v domích, kdež řád a právo místo a průchod svůj vždycky mívalo. Někdy také Němci a jiní okolní národové loupeže v Čechách fedrovali aneb sami provozovali. Nebo jak jsou zlí hospodáři byli v zemi této Němci brandeburští s svým markrabím po nešťastném zahynutí krále Otogara, Korytanští s svým nezdárným králem Jindřichem, Švábi po králi Rudolfovi pozůstalí za krále Jana, křižovníci za dnův krále Jiřího[a]Jiřího] Girijho a jindy, nelze tuto pro krátkost připomínati; obšírně se to vše i jiné v kronikách vypisuje. Nic méně, jakž příčiny válek v zemi vyzdvíženy byly a král pořádně na stolici důstojenství svého dosedv, s vůlí všech stavů správu ujal, tak ihned loupežové[b]loupežové] laupežowu, mordové a jiné neřesti přestávali: a kdož se čeho proti obecnému[c]obecnému] obecnémn zemskému pokoji nenáležitě o své újmě dopustil a na druhého bezprávně mocí sáhl, neucházel pomsty jako jiný zhoubce; což se ještě i dodnes tuze drží a zachovává. Pakli jsou kdy předkové náši s mocí válečnou vytáhli do okolních zemí, jako do Uher, do Polsky a do Říše, a tam nětco poškodili, činívali to z hodných příčin sobě daných. Nebo nejednou tíž národové, sebravše se valně na záhubu jejich, nenadále do země této vpadali, vsi a městečka pálili, lidi mordovali a mečem i ohněm všecko napořád hubili. Takového bezpraví a křivdy chtějí[pB1r]číslo strany rukopisuce

X
aJiřího] Girijho
bloupežové] laupežowu
cobecnému] obecnémn
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).