Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva ke Kronikám dvěma o založení země české]

Praha: Adam z Veleslavína, Daniel, 1585. Moravská zemská knihovna (Praha, Česko), sign. ST2-0008.724, pA2r–pI4v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

E-edice byla připravena díky podpoře programu Strategie AV21 s názvem Anatomie evropské společnosti – historie, tradice, kultura, identita.

<<<10<pA2rpA2vpA3rpA3vpA4r>>>>>
Skrýt ediční aparát

[pA2r]číslo strany rukopisu

Urozenému pánu, panu Václavovi Říčanskému z Říčan a na Hořovicích, Jeho Milosti císaře římského radě, pánu sobě laskavě příznivému.

O zemi české (Vaše Milost, urozený pane, pane mně laskavě příznivý), o knížatech a králích jejich i o příhodách v ní zběhlých, paměti hodných, dobrých i zlých mnozí kroniky psali, domácí i přespolní, a ne jedna se ještě i dnes u některých lidí poznamenání nacházejí. Ale, pokudž mně vědomé jest, čtyří toliko kroniky a historie své vuobec na světlo vydali: dvá jazykem latinským a českým tolikéž dvá. Z nichžto první jest Aeneas Sylvius Senensiscizojazyčný text, Vlach, kterýž velikým, ale jistě řídkým štěstím dosti z chaterných začátkův jako po stupních nejvyššího důstojenství v světě dosáhl. Nebo s počátku, byv písařem na koncilium bazilejském, na kterémž předkové náši z víry své odpovídali, učiněn jest sekretářem a radou císaře Fridricha III. Potom přímluvou jeho biskupem, z biskupa kardinálem, až i nejvyšším biskupem římským, a sloul Piuscizojazyčný text, toho jména druhý, jakž sám o sobě vypravuje v listu svém 188. a z vypsání běhu života jeho porozuměti se může. Ten tedy Sylviuscizojazyčný text, jsa již kardinálem, skrze fedruňk a pomoc Jana Touška, kancléře (on ho v listech sekretářem jmenuje) Starého Města pražského, sepsal jazykem latinským dosti ozdobně historí o českém národu a jeho správcích, začav od nejprvnějšího knížete Čecha, až do smrti krále Ladislava mladého, kterýž, maje se ženiti, v Praze umřel a po němž království obdržel pan Jiří z Kunstátu a z Poděbrad, to jest až do léta Páně 1458.,

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).