Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva ke Kronikám dvěma o založení země české]

Praha: Adam z Veleslavína, Daniel, 1585. Moravská zemská knihovna (Praha, Česko), sign. ST2-0008.724, pA2r–pI4v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

E-edice byla připravena díky podpoře programu Strategie AV21 s názvem Anatomie evropské společnosti – historie, tradice, kultura, identita.

<<<<<pI2vpI3rpI3vpI4rpI4v>>10>>
Skrýt ediční aparát

[pI4v]číslo strany rukopisukroniky Kuthenovy slovo od slova bez proměny vyňato.

Na konci přidal jsem život Eneaše Silvia, aby Čechové věděli, kdo jest byl a jaký člověk, kterýž nejprvé o národu jejich kroniku vydal. A což jsem více z jiných kněh jeho (neb mnoho psal) o Českém království najíti mohl, však v krátkosti, to jsem také přeložil: usiluje všelijak krajanuom svým k větší povědomosti předešlých historí posloužiti. Jakož pak i za tou příčinou nemohl jsem pominouti listu Poggia Florentského, kterýž psal o M. Jeronýmovi Pražském, poněvadž (jakž smejšlím) až posavad česky od naších čten nebyl: avšak proto mnohých věcí se v něm dotýče, o nichž Čechové slušně věděti mají. Anobrž sám Sylviuscizojazyčný text i Kuthen zmínku o něm v své kronice činí a na něj čtenáři jako prstem ukazují. S tim měj se dobře a příjma tuto práci za vděk, nětco lepšího, popřeje-li Pán Buoh pomoci své a zdraví, ne tak ode mne nestatečného jako od jiných, učenějších, moudřejších a zběhlejších, k úžitku svému očekávej. Pán Bůh, svou milostí a ochranou rač býti se všemi námi. Amen.

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).