provésti | StčS | MSS | ŠimekSlov |

provésti, -vedu, -vede pf. (ipf. provoditi, -źu, -dí, provázěti, -ěju, -ie, provozovati¹, -uju, -uje, ojed. provoďovati sub I/2); k vésti

I. s předmětem konkrétním

1. koho/co (skrzě/přěs co, kudy kam) provést, vedením přemístit přes nějaké nebezpečné n. obtížně průchodné prostředí, přěs co převést; fig. pf. co [abstrakt.] jak vedením dát správný směr čemu (o božím řízení): prowedl jě [Židy] jakožto stádo na púšti. I prowedl jě v naděju ŽaltKlem 77,52–53 (prowedl…dovedl BiblPad, převedl…prowodil jest ~Praž, přěvedl…vyvedl ŽaltWittb, přěvedl…vzvedl ~Kap, přivedl…vedl ~Pod) perduxit…deduxit; jenž [Bůh] jest prowedl ľud svój skrzě púšťu t. 135,16 (prowedl…přes púšť BiblPad, přěvedl ŽaltWittb) traduxit; prowedl je [muže prorok] skrze púšť až k huoře Olivetské ComestS 402b eduxit; rač mú duši…prowoditi skrzě bránu tohoto smrtedlného těla…do Jeruzaléma nebeského OrlojK 430; lid prowedl [Bůh] suchú nohú skrze Črvené moře ŠtítSvátA 157a; ještě ke mně nemohú skrzě dvě zdi, než prowedu já je ŠtítBrigP 83a; an [Bůh] pravicí svú k konci prowede [nás] prostředkem nepřátel JakZjev 32a (sr. Ps 138,10); transduxit prowodil VýklKruml 55b (2 Rg 19,31: přeprovodi krále přes Jordán BiblOl, převedl jest ~Pad, byl převezl ~Praž); tak mají vieru křesťanskú s mečem proweſti, aby…nepadla nikde v bláto, když by jie moc cesty neprázdnila mečem ChelčSíť 114b (fig.); ješto [ozbrojenci] nás prowazeli přes ty hory CestJar 5; tu jest on s svými služebníky jej [nepřítele z obklíčení] provedl Půh 4,382 (1464) ║ prowedl jest [Bůh] svój hlas ve všem svém království BiblOl 1 Esd 1,1 (pronesl jest ~Pad, rozhlásil řeč svú ~Praž) traduxit dal rozhlásit; provexit prowedla VýklKruml 120b (Sap 14,18: přivedla jest [neznalé] k následování těch modl…pilnost řemeslníková BiblOl) přiměla; neb vlhkosti z žaludka do hlavy prowodi [víno] LékSalM 438 inducat přivádí (tj. cestami v těle) — fig. pf.: on [Bůh] učiní pravé kroky tvé a všecko tvé ku pokoji prowede BiblDrážď Pr 4,27 (zachovány budú ~Praž) perducet; pán ten pak prowede srdce vaše v láscě božie BiblOl 2 Th 3,5 (zpravuj ~Pad, ostřiehaj EvOl) dirigat; provedeni sú skutkové Joziášovi před obličej boha jeho BiblLit 2 Esd 1,23 (zpósobeni ~Ol, zpraveni ~Pad, zpravováni ~Praž) directa sunt ♦ provoditi ap. z světa n. na onen svět ipf. koho (čím [smrtí]) způsobovat smrt komu, usmrcovat koho; mimo aktuální prézens sprovodit ze světa: že si hanebnú a tajnú smrtí od něho [Jasona] s tohoto světa prowozena TrojK 88a vitam…finivisse; mnohé z nich [Řeků Trojánští] s světa prowazegicz t. 130b; ať by naň [spravedlivého hříšníci] nevražili a jej <s> světa prowodyly JakBetl 115a; nad kterýmiž [hříšníky] onen sluha boží s mečem poslúžiti [má], prowodie je na onen svět ChelčSíť 128a; těm pán buoh i dnuov ukracuje i hořkú smrtí z světa prowozuge ŽídSpráv 97; jenž [Rokycana] jich mnoho svou radou z světa prowodil AktaBratr 1,322a. Sr. sprovoditi

2. koho/co (odkud kam) doprovodit koho/co, poskytnout komu/čemu doprovod (k ochraně, poctě ap.) na cestě někam; [odcházejícího] vyprovodit: rači…nás v hoře neuvoditi, li že v rozkoš prouoditi ModlKunhA 140; ten, jenž ji [královnu] prowodyeſye,…zavřě sě s ní na svém hradu AlxV 98; prowodyw [Břetislav] Prkošě, na ciesařě jide DalC 44,41 (vyprovodiv ~L); ti, jížto prowodiechu svatého Pavla, prowodyli sú jeho až do toho města jménem Athenis BiblDrážď A 17,15 (prowodiechu…dovedli sú ~Ol, prowozowachu…dovedli sú ~Pad, prowodili…dovedli ~Praž) deducebant…perduxerunt; kdyžto prowodieſſe ta bratry, ana pryč deta OtcB 110a (prowazel ~E) prosequeretur; nás jest ráčil [Bůh] tak svobodně k lacinému trhu proweſty KristA 64a (v obr.); vešken Izrahel prowodyecze škříni hospodinova zaslíbenie BiblOl 1 Par 15,28 (provodieẛe ~Lit, prowodiewachu ~Pad, prowodili sú ~Praž); ona jej [jdoucího] svýma očima míle prowodi TrojK 101a (fig.) est…insecuta; smutek a všecken nedostatek tě prowazegte, kam se obrátíš Tkadl 2 ed. (fig.); conduco prowozugy SlovMuz 290b; jeho [Husa] na smrt provaziegicze MladHusA 166a comitabatur; k hrobu s sviecmi provoditi [nebožtíka] ListářRožmb 4,459 (1445); král přikázal Jakúbkovi provésti [markrabího] ven z Čech LetKřižA 150 ed.; ten [klášter] jsú veškeren obořili a potom bosáky…ven z Prahy prowodili LetTrub 237b (eufem.) ○ provoźený adj.: duši přítele tvého viděl…andělskými zástupy do nebe provozenú KalLuc 23 ║ daj mi listy k vévodám…, ať mě prowodye, poňadž nepřijdu do židovstvie BiblOl Neh 2,7 (provedu ~Lit, aby dali mi próvod ~Praž) transducant aby mi zajišťovali doprovod; hvězda nová…tři krále prowodyla KancJist 79 vedla. Sr. otprovoditi

3. co („z sebe“) vydat ze sebe (ze svého nitra); [o stromu, zemi] nechat vyrůst, (z)rodit: fík prowedl ovoce své EvOl 184b (Ct 2,13: dřěvo vydalo jest BiblOl) protulit; když s sebe prowede [země] užitek [tj. úrodu], inhed lidie přičinie srp BiblDrážď Mc 4,29 (vyvede ~Lit, vydá ~Praž); ten den prowedla země štěpy, stromy, trávu BřezSvět 2a; producunt prowazegy MamBřevn 147b (L 21,30: když dávají [stromy] z sebe ovoce EvSeit, vyvodie ~Zimn, vypúščejí ~Ol, vydávají BiblPraž) ♦ provoditi na svět v prét. koho přivést na svět, způsobit zrození koho: běda, že kdy jeho máti na svět jej [zlého] prowodila BawArn 38; všech věcí přirozenie tu osobu na svět jest prowodilo, aby zřejmě okázalo, co mohú hřieši Budyš 3b edidit

4. pf. co [strouhu, cestu] (kudy) vyvést, vedením skrz něco vytvořit průchodiště, zvl. odtok: výštie vodné prowedly sú oči mé BiblLit Ps 118,136 (prowodily jsou JakPost 197a, vyvedle ŽaltWittb) deduxerunt; od starej Hané až do Turulta…máme strúhu anebo příkopu v obú kopati a provésti, a skrze Turult…aby voda volně odcházela ArchČ 16,88 (1392); tudy cesta skrze tu Kamenici na Lochotín provedena a opravena k jezdění skrze obec byla ListářPlz 2,46 (1459)

5. pf., ojed. ipf. koho přivést; (kam [před shromáždění]) předvést, přimět k předstoupení před někoho: sám s jinú kněží…prowede [Joaz] syna králova a maza ho v krále ComestC 191b (sr. 4 Rg 11,12); proti Benjaminovým [synům] vojsko prowedechu BiblOl Jdc 20,30 (vyvedli sú ~Pad, šikovali ~Praž) produxerunt vyvedli; conducere proweſti, najieti SlovKlem 9b ║ nechť oni prowedu jedinkého doktora, ježto by to psal jistě KorMan 177a uvedou jur.: „prowedte svědky!“ A když je prowedechu, ihned… BelA 163a; když…k pravení svědečstvie prowozowati se budú [přísežní] PrávHorS 171b (prowozeny budú ~M) producentur

6. jur. pf., ojed. ipf. koho [svědka] (na co [žalobu] proti komu) podat důkaz(y) pomocí svědectví koho: na niežto [žalobě] potřeba jest, aby svědky prowedl BelA 162a; proti královského dvoru našeho svědkóm jiné svědky…proweſti MajCarA 76 producere, pod. ArchČ 3,184 (1415); proweduce svědky falešné, i žalařují HusSvatokup 203b; což sú z těch svědkóv na který artikul prowedli, při každém sú je…menovali MladHusC 131a; ktož vědomě křivého svědka prowede PrávHorM 46b (prowodiczyemu ~S) producenti; svědkové, kteréž žalobník z rodu svého prowodil bieše PrávJihlA 166a

7. jur. co [listinu ap.] (proti komu) uplatnit co, zvl. předložit co jako důkaz, provést důkaz čím: chci naň [pohnaného] ukázati a provesti dobrý list jeho otce Půh 1,246 (1407); proti komuž listové zvláštnieho práva prowodie se PrávHorM 50a (uvodie se ~S) inducuntur; tu [v Brně] strany mají dsky provesti i svá svědomí Půh 2,549 (1418), pod. DeskyDvor 4,9 (1455); to [tj. statek] za odúmrt pokládajíc a na to dsky provodiec DeskyDvor 4,691 (1456); Petr a Václav provedli sú list vložený ve dsky ArchČ 4,1772 (1460); že jest mu [pohnanému pohánějící] ty listy…nevydal, a že jest jich měl provoditi t. 10,531 (1500). – Sr. okázati 2, pokázati I/2

II. s předmětem abstraktním, zvl. dějovým

1. co [skrytého, neznámého] ap. (na koho) vyjevit, řečí učinit zjevným, zvl. oznámit nějaké provinění; „p. na sě“ prozradit na sebe: musíme na se vše proweſti, když před kníže chceš nás vésti…, ale prav každý sám o sobě DivKlem 215a (762); není nic skryto, co by najevo nevyšlo…Pakli kdo co ví, nechť prowede AktaBratr 2,37a; čím dál na se prowodjš, že si ty tu smyšlénku slépal t. 210b ║ nechtě jie [těhotné Marie Josef] proweſſty, chtieše tajemně pustiti ji EvRajhr 106b (Mt 1,19: v. ohlásiti 5) traducere rozhlásit jako provinilou. Sr. pronésti 4, oznámiti 5

2. co [sporného], s větou obsah. (na koho čím, jur. kým přěd kým [autoritou] jak) prokázat, dokázat (co komu), potvrdit uskutečnění n. pravdivost čeho (týkající se koho čím věrohodným n. čí výpovědí); [tvrzení ap.] doložit: když jest směl [trpaslík] to [tj. lež] na Tristrama pronésti a toho nemohl nikoli proweſti TristB 84a (dovésti ~S); chtě [Hus] proweſti, že by po posvěcení zuostal chléb jako i prvé AktaKost 36b probare, pod. AktaBratr 1,147a; který z artikuluov proti Jeronýmovi vydaných byl by proveden AktaKost 53b; všechny věci, které mají držány býti z víry, mají býti prowedeny Písmem RokPostB 230; prowozug své dómysly před nimi [„doktory“], jako jsú Čechové před nimi své potřeby pro vieru prowedli KorMan 149b; já na Vojtěcha chci provésti, žeť jest novým kacieřem ArchČ 7,306 (1467); to [osočení] těmito kusy v své řeči chtě provoditi: najprve… t. 8,396 (1482); v. též okázati 11 — jur.: jestli že by chtěl sám státi a právo své proweſti MajCarA 87 prosequi, pod. ListářRožmb 2,172 (1442); tu nemoc má na podsudku před úřadem provesti zemany usedlými Půh 3,428 (1437); žádným viným během nemohli na něho provésti, by vinen byl ListářRožmb 4,247 (1450); jakož přede pány to hodným svědomím jest provedl a okázal TeigeMíst 1,132 (1450); žid svú žalobu…dostatečně provozujie (m. -je) NaučBrn 47; Šimon Mikšice provedl to dobrým svědomím konšely starými ListářPlz 2,75 (1461); šíře to [právo na soudě] provedl, než jest tiem listem provodil DeskyDvor 4,1070 (1463); paní Machna provedla třmi dobrými člověky, že… Půh 4,189 (1466) ║ páni byli…poručili, aby hranice byly provedeny ten vterý po veliké noci a na ten den abychme z obú stranú byli s svým svědomím Půh 3,402 (1448) na základě důkazů úředně stanoveny; kteréž [krčmy] by mohly prowedeny býti od třidceti let, buď výsadami neb svědomím, ty mají při tom zuostati ZřízVlad l3a comprobari jejichž trvání by mohlo být dokázáno; pakli by ten statek výše mohl býti proveden, to má býti jiným dlužníkóm dáno ListářPlz 2,332 (1494) byl průkazně oceněn výše. Sr. pokázati I/6, prokázati 2, osvědčiti 4, potvrditi 8

3. pf. v záporné větě co (čím) dokázat co, dosáhnout nějakého výsledku, svést co: proč nás hanieš? Tiem nic neprowedeſs HilPřijA 72; skutky jeho [Ježíšovy] potupujíce, a protož jest nic neprowedl AktaBratr 1,19a; tohoť nemuož proweſti múdrostí tělesnú, ani mocí světskú, aby odsoudili k upálení t. 147b. – Sr. pořiediti pf. 2

4. co za co [opačného] klamně předvést jako co, nepravdivě prohlásit za co, ipf. vydávat: zastaviece se na nějaké pravdici mdlé a nejisté, prowedau za ni mnoho nepravého ChelčKap 240b; zámysly své, pravdě Kristově odporné, prowedu za pravdu AktaBratr 1,4b; spravedlnost svú za spravedlnost boží prowodi [kněží] t. 7b; takoví [špatní vůdci] mohú…blúditi a tmu za světlo prowoditi a tak místo pravdy blud ustavovati t. 136b ║ pod nimiž [lžmi] se čtenie prowede v kázaních jako raněné a slepé ChelčPost 99b se projeví. Sr. položiti III/5

5. pf. co na co, k čemu převést co na co, přeměnit co v co, učinit z čeho něco jiného: zcenivše [špatní kněží] bolesti Kristovy a na peníze je prowedſſe ChelčPost 137a; mnohé věci…svú vlastní mocí proweſti se budú moci z mocnosti k skutku AlchLull 9. – Sr. obrátiti II/4

6. co [čin, záměr, příkaz] provést, uskutečnit; [skutek] vykonat, učinit; ipf. též provozovat; [nežádoucího] spáchat co, dopustit se čeho: skutek múdrého každého máť složen býti slušnú měrú a proweſti <sě ?> Čtver 52b; lstivě bude [žena] s mužem pro vilnost s cizím a…prowede to BřezSnářM 49a; aby pod náboženstvím a zpuosobou lásky zlé prowodili [kněží] JakZjev 115a; pajchu prowoditi…zhovadilost jest t. 174b; jest řád rytieřský, bez něhož by cierkev svatá nemohla řáduov božských proweſti ChelčPost 88a; co pak svatokupectvie s ním [božím tělem] prowedau! ChelčZákK 249a; což před se vzeli, to prowedli KorMan 13b; aby na čásek Vaše Jasnost ten artikul [pod obojí] prowedla ŽídSpráv 13 naplnila; kterak by řemeslo své najlépe…prowedl [řemeslník] t. 160; nad každým se hrozíš mstíti a svou vuoli prowoditi RozmlSmrt 128; modlitbu božskú říkati začal jest a ji až do konce prowodil SilvKron 107b perduxit ║ aby…ráčil [Bůh vojsku] svou pomoc dáti a tu svou při svatou provésti k své svaté chvále ŽižkaŘád 30a dovést do konce; moč prowodi [brotan] LékSalP 372b způsobuje tvorbu moči; léta pod nebem bez střech prowazeti, na tvrdéj zemi léhati SilvKron 66a trávit. Sr. páchati 1, ploditi 7, pósobiti 5

7. jur. co [právní postup] (jak [náležitě]) uskutečnit způsobem zajišťujícím platný průběh a dovršení soudního projednání; ipf. [při ap.] vést: lépe tu při proweſti nežli prodliti BelB 9b; také právo jest…, má li kto žalobu proweſti, aby žaloval DubA 17a; aby zapoviedající rudu při svú před pergmistrem neboli soudcí v najblíže příštím soudu prowedl PrávHorS 151b (prowodil ~M) prosequatur; on [odpůrce] nedav mi práva provesti, chtě mi plniti bez zvodu Půh 2,341 (1415); bez boha a bez práva neproved [pohnaný] při zemským řádem i upadl mi v mé vlastní dědictví t. 468 (1415); sám třetí má se [provinilec] na kříži očistiti, a neprovede li přísahy… ArchKutn 237 (1442); jestli že se póhon právě prowede TovačA 40a; páni na prvniem súdě rozkázali sú stranám, aby svědomie oboji provedli živé, že Újezd slušie k Skomelnu DeskyDvor 4,944 (1456); ten póhon proveden jest toliko z 7 set zl. Půh 6,1 (1480) projednán ║ list svědčí na dobrú vuoli a ta není řádně provedena podle zemského obyčeje Půh 3,172 (1437) vyhotovena

V pozdějších dokladech (zvl. sub I/1 a I/2) lze již předpokládat i pf. pojetí provoditi

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


provésti, -vedu, -eš dok. (co) provést, udělat, uskutečnit; (skrze co) provést čím, převést přes co; (koho, co proti komu, k čemu) přivést, předvést; provéstiprojevit se
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


provésti dok. = doprovoditi; (co nač) = převésti; — provésti svědky = předvésti svědky; provésti na sebe = prokázati, dokázati
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).