Transcriptorium

Programové prostředí pro automatickou transkripci transliterovaných textů a její kontrolu.

Stažení a spuštění programu

Program ke svému běhu potřebuje .NET Framework 4.0 Client Profile, který bývá na počítačích s Windows nainstalován. V případě potřeby je možné tento balík stáhnout zde: http://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=24872.

Zipový balíček obsahující Transcriptorium je k dispozici ke stažení na webové adrese http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/nastroje/transcriptorium/ke-stazeni.

Po stažení soubor rozzipujte do libovolné složky na svém počítači (je možné jej umístit také na flešku).

Transcriptorium se spouští poklepáním na soubor Ujc.Ovj.Transcriptorium.exe.

Soubory Transcriptoria

Transcriptorium pracuje s tzv. projekty, tj. soubory s příponou .trsc, které obsahují potřebné součásti (obvykle sloužící pro transkripci jednoho pramene).

Vedle souboru s projektem je možné mít na počítači samostatnou složku s digitálními obrázky předlohy, získané nezávisle na souboru s projektem. (Obrázky bývají objemné, proto by jejich začlenění do souboru s projektem nebylo vhodné.) Složka s obrázky předlohy se vybírá až po otevření projektu, k samotnému běhu programu ovšem nejsou obrázky potřeba.

Ovládání programu

Po prvním spuštění programu je potřeba vybrat soubor s projektem, a to pomocí tlačítka z karty Transcriptorium > Projekt > Otevřít. Při dalším spuštění programu se automaticky otevře naposledy otevřený projekt.

Po prvním načtení projektu je vhodné vybrat složku s digitálními obrázky originálu, a to tlačítkem z karty Transcriptorium > Obrázky > Otevřít. V zobrazeném dialogovém okně vyberte libovolný obrázek ze složky, v níž jsou obrázky umístěny.

(Po prvním výběru složky s obrázky je vhodné změny uložit, program zavřít a znovu spustit, jinak nebude zobrazování obrázků fungovat u prvních dokladů.)

Uložení

Jakékoli změny je potřeba uložit, k čemuž slouží tlačítko z karty Transcriptorium > Projekt > Uložit. Jednotlivé kroky není v této verzi programu možné vrátit zpět (musejí se opravit „ručně“ na původní podobu). Program se před uzavřením zeptá, jestli chcete provedené změny uložit.

Upozornění: program se ptá na uložení změn i v případě, že jste žádnou změnu neprovedli.

Transkripční pravidla

Po otevření projektu se v levé části zobrazí seznam transkripčních pravidel. Transkripční pravidla lze upravovat, přidávat a mazat. V současné verzi programu ale transkripční pravidla nenabízejí všechny vymoženosti, s nimiž se počítá (např. definování výjimek obecných i pro konkrétní pravidla, vhodnější zobrazení a editace pravidel).

Transkribovaný text

V pravé části se zobrazí seznam výrazů určených k transkripci. Transkribovaný text je rozčleněn podle jednotlivých znakových stylů použitých při přepisu pramene ve Wordu. Výběrem odlišného názvu stylu se v pravém seznamu zobrazí jedinečná slova zapsaná tímto stylem.

Slova jsou seřazena abecedně, a pokud se na ně již aplikovala transkripční pravidla, obsahují v horním řádku transliterovanou podobu, ve spodním řádku podobu transkribovanou.

Nalevo je v horní části uvedeno pořadí slova v seznamu. Pokud je číslo v zeleném poli, znamená to, že transkribovaný text je stejný jako původní transliterovaný text.

Pod pořadovým číslem je uveden počet výskytů slova v textu (resp. v textu používajícím stejný znakový styl).

Pod počtem výskytů jsou zaznamenány výsledky (novočeské) kontroly pravopisu. Zelené kolečko = transkribovaný výraz existuje i v současné češtině. Červené kolečko = kontrola pravopisu transkribovaný výraz nerozpoznala.

Mezi jednotlivými dvojicemi (transliterace–transkripce) lze přecházet pomocí šipek nahoru a dolů, případně pomocí kláves PageDown, PageUp.

Doklady

Po kliknutí na dvojici slov (transliterované a odpovídající transkribované) se ve spodní části zobrazí seznam odstavců (v transliterované verzi), kde se dané slovo vyskytuje, přičemž samotné slovo je žlutě podbarveno.

Upozornění: po kliknutí na slovo s mnoha výskyty pruh s doklady zabere celou pravou část programu. Po najetí myši do horní části – nad první doklad – by se ale měl změnit kurzor myši na svislou šipku a tažením myši zmenšit pruh na přiměřenou velikost.

Po kliknutí na číslo paginy na začátku každého odstavce s dokladem se zobrazí obrázek odpovídající stránky v části mezi transkripčními pravidly a transkribovaným textem.

Obrázek

Obrázek je možné zoomovat pomocí Ctrl a kolečka myši. Případně pomocí gest na touchapdu, pokud to notebook umožňuje.

Opravy transliterace a transkripce

Jak transliterovaný, tak transkribovaný text je možné v Transcriptoriu editovat. Slouží k tomu tlačítko s tužkou napravo od textového pole. Po jeho zmáčknutí se objeví nové textové pole s identickým textem, v němž je možné editovat.

Nepotřebnou editaci lze odstranit kliknutím na tlačítko s košem napravo od vloženého textového pole.

Upozornění: Je potřeba dávat pozor u změny v případě, že se výraz vyskytuje v prameni na více místech. Zatím není možné naznačit, že se jiná transliterace/transkripce týká pouze konkrétního výskytu v prameni. V těchto případech raději použijte poznámku.

Pokud opravíte transliteraci, můžete na ni pomocí tlačítka T aplikovat transkripční pravidla (definovaná v levé části okna programu).

Poznámka

K jednotlivým dvojicím může přidávat poznámky (pomocí klávesové zkratky Ctrl + M). Poznámku lze odstranit pomocí tlačítka s košem napravo od textového pole.

Hledání

V rámci zobrazených dvojic v pravé části lze vyhledávat pomocí nástrojů na kartě Transcriptorium ve skupině Hledání.

Vyberte oblast, která se má prohledávat, zapište hledaný výraz do textového pole a zmáčkněte Enter nebo tlačítko napravo od textového pole. V pravé části se zobrazí pouze takové dvojice, které odpovídají hledanému výrazu, přičemž v závorce je uvedeno, kolik dvojic z celkového množství se našlo.

Pokud je zaškrtnuto pole editované položky, budou se prohledávat pouze takové dvojice, které editor nějakým způsobem upravoval, tj. opravoval transliteraci či transkripci nebo přidával poznámku. Pokud není zadán žádný text a je zaškrtnuto pole editované položky, vyhledají se všechny dvojice, kde došlo k nějaké změně.

Pro zobrazení všech dvojic je potřeba ponechat hledaný text prázdný a nezaškrtnuté pole editované položky a následně kliknout na ikonu pro hledání.

Klávesové zkratky

Uvedené klávesové zkratky platí pouze v případě, že je vybrána některá z dvojic transkripce – transliterace.

Ctrl + D – vloží řádek pro opravu transliterované podoby

Ctrl + Shift + D – odstraní řádek pro opravu transliterované podoby (pokud je vložen)

Ctrl + A – vloží řádek pro opravu transkribované podoby

Ctrl + Shift + A – odstraní řádek pro opravu transkribované podoby (pokud je vložen)

Ctrl + M – slouží pro vložení poznámky

Ctrl + C – zkopíruje transliterovaný výraz do schránky

pro „ruční“ kontrolu pravopisu editorem slouží následující klávesové zkratky:

mezerník – označení dvojice jako správné

Ctrl + mezerník – označení dvojice jakožto chyby (k čemuž by teoreticky nemělo dojít, protože chyby by se měla opravit buď opravou transliterace a/nebo transkripce)

Ctrl + Shift + mezerník – slouží ke zrušení označení kontroly, dvojice se označí jako nezkontrolovaná

Vývoj aplikace byl podpořen projektem Ministerstva kultury ČR č. DF12P01OVV028 Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB).
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 10 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.23
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).