Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<545556575859606162>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[58]číslo strany tiskuPoznam. V Troj. psáno otdaſſe 106ᵃ a v Otc. wzdaſſie 120ᵃ; ale to nejsou imperfekta sem patřící, nýbrž omyly, mají tu býti participia:

otdavše, vzdavše. –

O příslušné tvary jiné opírají se dále imperfekta novotvará: dajiech zúž. dajích, místo dadiech a podle praes. 3. pl. dají (m. dadí), impt. daj: jenž nedagyſſie hřiešným vzhuoru Otc. 45ᵇ;

zdajiech sě videbar, vedle obyčejného zdiech a zdách a podle novotvarého praes. 3. pl. zdají: (ona) dosti blízko ſye zdagieſſe Kruml. 358ᵇ, (ona) všěch věcí hbitieyſſie ſie zdagieſſe tamt.;

mnějiech zúž. mnějích, místo mniech a podle novotvarého praes. 3. pl. mnějí part. mnějíc- atd.: on mnyegiyſſye Mill. 15ᵃ, když mnyegyſſye ROIB. 94ᵇ, všichni mniegychu putabant GestM. 43 (40); a podobně

chtějiech zúž. chtějích, místo chtiech a podle impt. chtěj a novotvarého praes. 3. pl. chtějí, part. chtějíc- (adj. chtějící): muž svatý nechtiegiſſe OpMus. 18ᵃ;

púščejiech, o tom viz zde v č. 3.

2. V 2. a 3. os. du. jsou vedle sebe koncovky -šta a -sta a v 2. os. plur. -šte a –ste; o tom viz doleji v § 27.

3. Podle koncovky je typus imperfekta v stsl. trojí:

a) -êachъ, ve vzorech I. 1. vedêachъ, 2. nesêachъ, 3. grebêachъ.

5. pьnêachъ, 6. tьrêachъ, II. minêachъ, III. 1. umêachъ, 2. trъpêachъ, V. 3. berêach;

b) -(j)aach t. j. s předcházející souhláskou palatalní ve vzorech I.

4. pečaachъ, 7. kryjaachь, III. 1. slušaachъ, 2. slyšaachъ, IV. prošaachъ,

V. 1ᵇ saždaachъ, 2. tešaachъ, 4. lajaachъ, VI. kupujaachь; a

c) -aachъ s předcházející souhláskou tvrdou ve vzoru V. 1ᵃ dêlaachъ. Tytéž pak typy jeví se také v impf. českém a většinou stejné ve stejných vzorech. Totiž:

a) -iech ze staršího -iách za stsl. -êachъ, ve vz. I. 1. vediech, 2. nesiech, 3. hřebiech, 5. pniech, 6. třiech, II. miniech, tiskniech, III. 1. umiech, 2. trpiech;

b) -(j)iech ze staršího –(j)ách za stsl. (j)aachъ, ve vz. I. 4. pečiech, 7. kryjiech, III. 1. slušiech, 2. slyšiech, V. lᵇ sáziech, 4. lajiech;

c) -ách ve vz. V. 1ᵃ dělách.

Rozdíl mezi stsl. a češtinou je tu ve vzorech: IV. stsl. prošaachъ a č. prosiech, V. 2. stsl. tešaachъ a č. tesách, V. 3. stsl. berêachъ č. brách (vedle beřiech), a VI. stsl. kupujaachъ a č. kupovúch ; vyvinul se analogickým novotvořením v češtině, jak vyloženo v č. 1. paragrafu tohoto.

Krom toho je však ještě rozdíl ten, že v češtině vedle tvarů kratších III. 1. umiech a V. 1. dělách, souhlasných se stsl. umêachъ a dêlaachъ, jsou ještě také tvary delší umějiech a dělajiech. V stsl. jich není, zněly

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).