Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<497498499500501502503504505>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

 • [501]číslo strany tiskuvědě, -iec, -ějíc 295 ; sr. věda
 • vêdę part. v. vêdy
 • vedech aor. slabý 50 sl., 52 sl., 125; sr. vésti
 • vedel, -él, védél, -él v. vedl
 • věděl, -ďal, -ďél, -ďeł 97, 295, -díl 97, -ďuł 296
 • vedem, (-ďem) 1. sg. v. vésti
 • veden, -ďen, -dzen 102, 105, 127, vedyn 105, 127
 • věděn, -věděn, -ien, -ín, -vězen 279, 296
 • vedenie 107, 127, 143
 • věděnie, -věděnie, -vězenie 296
 • vedenъ part. v. vesti
 • vedet dial. v. věděti
 • vêdêti 295, 405 sl., aor. -vêchъ, povêchъ 295; sr. vêmь, vêsi etc. a vêdê (1. sg.), vêždь! a part. vêdy
 • věděti 143, 295 sl., 405, vědzěci (stč.) 72, vedet 71, -vědíti, vědit 295, 296, *viesti 295, aor. věděch a -věch (pověch) 52, 295; srov. hesla viem, vieš etc. a vědě (1. sg.), vědie a (3. pl.), věz! a part. věda, vědě, -iec a -věza, věděl, věděn a věděv
 • vedeu part. v. vedl
 • vedev part. v. ved, -ši
 • věděv, -ďav 278, 296
 • vedchnu v. vdechnúti
 • vedi adv. v. vědě
 • vedia slc. (3. pl.) v. vědie
 • vědie, (1. sg.) v. vědě
 • vědie, (3. pl.) 407, dial. věďá 26, 407, veďá, -dá, -ďa, -dia 407, vedzja, -źa, -źie, vědźu, -źiu 407, vědijú, -jou 407, -jó 29, 407, -jõ 29; srov. (3. pl.)
 • vědiel, -íl v. věděl
 • vědien, -ín v. věděn, -věděn
 • vêdite 2. pl. v. vêždь
 • -vědíti, -vědít, dial. vědit v. věděti
 • vedl, ł part. 95, 98, 126 sl., védl, 95, 96, 127, ved, véd 95, 98, vedel, -él 98, 127, védél, -éł 95, 98, 127, vedeu 126, 127, vedyl 95, 127, védu 96, 126, 121,vedłu, -lu 127, viedol 96, vjédol 96, 127
 • vedłu, -lu (z ) v. vedl
 • vēdmi skr. 1. sg. v. vēda
 • vėdô 1. sg. dial. v. vésti
 • vědóca dial. adv. 89
 • vedochъ aor. 42, 50 sl., 52, 53, 125; sr. vesti
 • vědom, 92 sl., 126, 143, 295
 • vedomъ part. v. vesti
 • vêdomъ 92 sl., 126, 295
 • vedsti, -t v. vésti
 • vedu (1. sg.) v. vésti
 • védu (z ) part. v. vedl
 • věduł part. v. věděl
 • vedv part. v. ved, -ši
 • vêdy, vêdę, vêdąšt- part. 81 sl., 93, 295
 • vedyl (z -él) part. v. vedl
 • vedyn (z *-én, -ín) v. veden
 • vedz, -te slc. v. věz
 • vedz, vedź impt. v. vésti
 • vedźa 3. pl. v. vědie
 • vědzěci inf. v. věděti
 • vedzem 1. sg. v. vésti
 • vedzen dial. v. veden
 • vedźie, vedzja, vědźu, -źiu 3. pl. v. vědie
 • vedъ 1. sg. aor. sil. 43, 51, 53, 123 sl.; – vedъ, -ši part. v. vesti
 • vehnól se part. v. vyhnúti
 • -věch aor. v. věděti
 • -vêchъ aor. v. vêdêti
 • vějati, vêją 114, 118, 386, 390, 393
 • vejc dial. v. vjíti
 • vejď impt. m. veď v. vésti
 • vejdu v. vjíti (vníti); – vejdu (z výdu) v. vyjíti
 • vejít v. vjíti a dial. vyjíti
 • vejl part. v. výli
 • vejte m. veďte v. vésti
 • veju dial. v. výti
 • věju v. vieti
 • veklati, vkoľu 356 sl.
 • v́éł, věl part. (vieti) v. vál
 • vełdu lit. 1. sg. 31
 • veleti, veľu 7, 8, 9, 261, 274, 296
 • velêti 261, 296
 • velhati, -lhúce 363
 • -velíčiti k veličili 346
 • velim, -is atd. lat. 10, 11, 14, 29
 • velk- koř. 68, 79, 94, 100, 103, 120, 174
 • velle lat. z ṷel- 31
 • veľu v. veleti
 • velъ (m. -dlъ) part. v. vesti
 • vem impt. v. vemúť
 • vemlátin dial. v. vymlácen
 • vemúť, -uł, -ut(ý), praes. vemu, vem! 187 sl.; sr. vzieti
 • vêmь z vêd-mъ 1. pl. 407; – vêmь z vêd-mь 1. sg 5, 32, 118, 406; sr. vêdêti
 • vęnąti stsl. 257
 • vendu v. vjíti (vníti)
 • venu, -eš 188: sr. vzieti
 • věnúti, vanouti 258, 393
 • venznúti 251
 • vep, gen. úpu 272, 319, sr. vъpъ
 • vepnu v. vpieti
 • ver-, vor- koř. 94, 102, 201
 • verg- koř. 100, 115, 174
 • vêriti, vêrjvnъ 309 věřiti, -řu 7, 8, 9, 71, 84, 86, 105 (věříno), 305, 307, 308, 309, 348
 • věřúcí 90, 91
 • věřujúcí 92
 • verz- koř. 48, 100
 • ves, za vsej 438
X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).