Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<325326327328329330331332333>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[329]číslo strany tiskuPart. znám psl. zьnajemъ: znamo mi učiň ŽKlem. 38, 5, znaama učiniti slova má Pror. 72ᵃ atd., znám, -a atd. Us.

Také sem patří několik sloves -cati: bacati, drcati, kecati, plácati a j. Jsou vesměs z doby novější, původu většinou onomatopojického, dílem snad přejatá, a jejich -ca- jest ovšem tvrdé. K nim druží se také, ale jiného jest původu, cucati, vzniklé obměnou hláskovou ze ssáti stsl. sъsati.

Některá slovesa s kmenovou souhláskou retnou, která v jazyku starším k tomu vzoru se hlásí, odstupují časem odtud a tvoří praes. indik., někdy také impt. a part., podle vz. V. 2 nebo V. 3. A stejné odchylování vidí se v nářečích, zvláště východních, v rozdílech, které se tu nalézají od češtiny západní a knižné. Podávám několik takových příkladů.

cpáti. Praes. cpaju, cpám atd.: každý hřiech svój na jiného czpa Hug. 322, kto ohyzdu na tě czpa Otc. 262ᵃ, až se zaczpa Háj. herb. 222ᵃ, když studnicě zaczpate Ol. 4. Reg. 3, 19, když czpate Otc. 9ᵃ, ješto czpagy krmi na krmi ŠtítOp. 34, když se žíly zacpagi LékB. 182ᵇ, králové zacpagj ústa svá Br. Isa. 52, 15; novotv. cpu, cpeš atd. Us. Impt. cpaj atd.: uši jeho zacpey Br. Isa. 6, 10; novotv. cpi, zacpi atd. Us. Part. cpajě atd.: uši zaczpage ChelčP. 223ᵇ, czpagicze t. 248ᵃ, do sebe cpajíce Lab. 10, 7 a dosud tak, ale spolu novotv. cpouc- Us.

chápati. Praes. mysl sě chaapaa Štít. ř. 204ᵇ, (Antikrist) chapa ſie HusPost. 55ᵃ, nč. praes. -pám a častěji -pu.

klapati. Praes. klapaju, -ám atd.: (nemoudří) jedno ústy klapagij ChelčP. 131ᵃ; novotv. klapu, něco klape Us.

kopati. Praes. kopaju, -ám atd., stsl. kopają. lidé rudu z země kopagy Alb. 78ᵇ atd.; novotv. kopu, -eš pl. 3. kopou Us.

sápati. Praes. sápaju, -ám atd.: wlczij ſápagij ChelčP. 117ᵇ atd.; novotv. sápu, -eš Us.

sípati. Praes. had ſypa AlxV. 217, nemocný ſipa LékB. 202ᵇ; nč. sípám, -áš a sípu, -eš Us. Jiné je sipěti, v. § 132.

skřípati. Praes. kolo ſkrzipa AlxV. 216; nč. skřípám, -áš a skřípu, -eš Us. Jiné je skřipěti, v. § 132.

šlapati. Praes. ſſlapáme Háj. herb. X1ᵃ, šlapu, -eš Us.

tápati. Praes. (já) tapam Modl. 44ᵃ, ješto tapagi na moři Kruml. 210ᵇ atd., nč. tápám i tápu, -eš Us.

chovati. Praes. chovám atd. Us.; dial. impt. chuow ſye Alch Ant. 4ᵃ (tutéž jest i impt. zkrag m. zkrájej; text je dialektický, mohou to tedy býti zvláštnosti dialektické), schovte to, skovte to! Us. mor.

kývati. Praes. kywagi annuunt ŽWittb. 34, 19 atd., kývám, -ej, -aje Us.; (on) hlavú kýwe Ben. 4. Reg. 19, 21, (jezdec) hlavú kywe KabK. 30ᵃ, kývu, -eš Us.

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).