[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII B 18]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII B 18, 1r–173v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<<<17v18r18v19r19v20r20v21r21v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

od kořene měděnce, znamenie jest rány na těle nynější aneb budúcí. Jestliže by byly tenké a bledé, rány minulé ukazuje, zkřivená a dlúhá když by nalezena byla mezi měděncem a prstencem, znamenie jest života s nebezpečenstvím. Opět žena, majíci viece znamenie mezi měděncem a prstencem než mezi prstencem a ušincem, viece jest zpuosobena mieti syny nežli dcery. Opět dvě čáře když nalezeny budú na hoře prstence, upřiemě a rovně od sebe stojiece, ukazují zdravie a člověka zpuosobeného k mnohému umění a ztazujícieho věcí misterných a hlubokých, a takový jest zpupný v umění a v ukrocení. A pravie někteří, že by takové čáry byly znamenie duostojenstvie a cti. Opět čáry zkřivené a hrubé, sstupujíce od kořene prstence, okazují ránu nynější aneb budúcí na stehně. Jedna čára, jdúci kořeni ušince, upřiemá, úzká, ukazuje na muži lakomstvie a na ženě čistotu. Ale jestliže by byla hrubá a zkřivená, na muži ukazuje štědrost a na ženě porušenie. A jestliže by tudiež viece bylo čar upřiemých, jedna většie a druhá menšie, znamenie jest milovánie na ženě i na muži. A jestliže by jiná zpřiečila je, znamenie jest překaženie. Čáry, zstupujíce hrubé od kořene ušince ušince, jsú znamenie rány nynějšie aneb budúcie od kolen až do nóh. Čáry, zstupujíce od stolnie, ukazují také ránu na paždech. Opět čáry nalezené mezi kořenem prstence a ušince znamenávají svadby, kerýmžto člověk jest přirozen. A jestliže by upřiemě stupovaly, podkládají překaženie. Opět čáry nalezené na hoře dlani jsú kořenové stolnie, zpřečující, rovně od sebe stojície, dosti barevné, upřiemé,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).