[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII B 18]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII B 18, 1r–173v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<<<15v16r16v17r17v18r18v19r19v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

Jestliže by byl úhel upřiemý a ostrý, ukazuje jej odtahovati se od štědrosti minulé, ale úhel zavřený ukazuje zpětnú věc. Nebo kdež by kolivěk byl, zlú zpuosobu ukazuje. A ty čáry jestliže nečinie úhla pravice, znamenie jest proměněnie úmysla a dobrého svědomie a že osoba nedbá pravdy, ale naplniti svú vóli. A také nemá dobré zpuosoby přirozené jako ten, kerýž má úhel spojený pravým úhlem. Někteří za jisté pravie, jestliže by bylo nalezeno u ženy γcizojazyčný text řecké, pravé a červené, počne pacholíka. A jestliže by bylo převrácené, a počne dievku. A množstvie takových zpuosob, tak neb tak položených, syny nebo dcery ukazuje. A když podlé ruky dlani bude položeno, znamenie jest dobré a poctivé bytedlnosti toho člověka.

O úhlu levém

Po tom poviem o úhlu levém. Jestliže by byl upřiemý, znamenie jest dlúhého života a dobrého dóvtipu. A kterýž má ostrý, zlobivý a pln opatrnosti jest, a menšieho položenie jest, nežli by měl upřiemý. A jestliže by byl tupý, zlé zpuosobenie ukazuje. A jestliže by nižšie nedotýkala se levé, řečeno jest prvé, co sě znamenává.

Čára stolnie

Poněvadž řečeno jest o trojúhelníku, také má řečeno býti o čáře stolní. Jestliže by čára stolnie byla rovná, spolu držaná, bez vytrženie, dosti dlúhá, dobře barevná, stálá, hluboká, široká, upřiemá, znamenává dobrú zpuosobu přirozených údóv vnitřních, v údiech plodných. A také spravedlnost a stálost v dobrých skutciech znamenává. Ale jestliže by vycházela z dlani proti ukazanci, znamenie jest hněvu. A jestliže by právě šla k čáře života, činieci úhel s vrchní, ukazuje

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).