[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII B 18]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII B 18, 1r–173v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<<<17v18r18v19r19v20r20v21r21v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[19v]číslo strany rukopisuod kořene měděnce, znamenie jest rány na těle nynější aneb budúcí. Jestliže by byly tenké a bledé, rány minulé ukazuje, zkřivená a dlúhá když by nalezena byla mezi měděncem a prstencem, znamenie jest života s nebezpečenstvím. Opět žena, majíci viece znamenie mezi měděncem a prstencem než mezi prstencem a ušincem, viece jest zpuosobena mieti syny nežli dcery. Opět dvě čáře když nalezeny budú na hoře prstence, upřiemě a rovně od sebe stojiece, ukazují zdravie a člověka zpuosobeného k mnohému umění a ztazujícieho věcí misterných a hlubokých, a takový jest zpupný v umění a v ukrocení. A pravie někteří, že by takové čáry byly znamenie duostojenstvie a cti. Opět čáry zkřivené a hrubé, sstupujíce od kořene prstence, okazují ránu nynější aneb budúcí na stehně. Jedna čára, jdúci kořeni ušince[ah]ušince] vſſnicze, upřiemá, úzká, ukazuje na muži lakomstvie a na ženě čistotu. Ale jestliže by byla hrubá a zkřivená, na muži ukazuje štědrost a na ženě porušenie. A jestliže by tudiež viece bylo čar upřiemých, jedna většie a druhá menšie, znamenie jest milovánie na ženě i na muži. A jestliže by jiná zpřiečila je, znamenie jest překaženie. Čáry, zstupujíce hrubé od kořene ušince ušince[ai]ušince] vſſnicze, jsú znamenie rány nynějšie aneb budúcie od kolen až do nóh. Čáry, zstupujíce od stolnie, ukazují také ránu na paždech. Opět čáry nalezené mezi kořenem prstence a ušince[aj]ušince] vſſnicze znamenávají svadby, kerýmžto člověk jest přirozen. A jestliže by upřiemě stupovaly, podkládají překaženie. Opět čáry nalezené na hoře dlani jsú kořenové stolnie, zpřečující, rovně od sebe stojície, dosti barevné, upřie[20r]číslo strany rukopisumé,

X
ahušince] vſſnicze
aiušince] vſſnicze
ajušince] vſſnicze
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).