[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII B 18]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII B 18, 1r–173v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<<<13v14r14v15r15v16r16v17r17v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

velikého hněvu, že by z toho přicházel mord. A jestliže by byla tenká, upřiemá a dobré barvy, znamenie jest veselé. A jestliže by od přirozenie byla bledá, znamenie jest mdlého přirozenie. A když jest zmatená a roztržená jako takto [#]obrázek nebo jiný grafický prvek, jest znamenie proměněnie úmysla a že by člověk ten nebyl ustavičný nebo nestálý v svých řečech. A jestliže by nebyla rovná, ale dolíkovatá ve mnohých miestech, znamenie jest člověka nevděčného a nezčastného.

Čáry zvláštnie, kteréž nalézají se vedlé čáry prostřednie

Po tom zajisté chci znamenati čáry zvláštnie, keréž mohú nalezeny býti podlé té čáry prostřednie. Jestliže ta čára jest zmatená, skřivená, roztržená, rozličné barvy, zrnatá u prostředku, znamenie jest takového člověka zlodějstvie. Jestliže by čáry hýbaly se od té k stolní, znamenie jest dobrého člověka svědomie. A jestliže by byly zřetedlné a dobré barvy, znamenávají naplněnie slibu. A to znamenává tu nalezenú mezi tú čarú a stolní, keráž ukazuje věrnost a slibu naplněnie, a to jestliže by byly upřiemé. A čím méně byly by upřiemé, tiem méně znamenávají věci dřieve řečené. A jestliže by od té čáry šla jedna čára až do stolnie proti ušinci nebo proti prostředniemu prstu, znamenává, že panuje rozum nad žádost čitedlnú a stydlivost hřešenie. A jestliže by malý trojúhelník nalezen byl proti konci jejiemu z velikého trojúhelníka, znamenie jest roztrženie uměnie aneb učenie a bázni, kdež nenie bázen. A jestliže by byla dobře rozdělená a měla by čáry jakožto vlásky vycházejície doluov i vzhuoru, jakožto tuto [#]obrázek nebo jiný grafický prvek, znamenie jest neustavičnosti a zlý, a zvláště na ženách jest znamenie chlípnosti

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).