[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII B 18]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII B 18, 1r–173v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

O dřévepsané tabuli

Najdeš v prvniem řádku proti levé ruce počet zbytečních let po čtrnádcti stech po Kristovu narození. Potom v druhém řádku napřieč nedělnie čteny toho roku, a když dvě nedělnie čteny tu nalezeny budú, tehda jest toho léta nebo roku přěstupné léto. Tehdy drž prvnie čtenie červené od Nového léta až do svatého Matěje apoštola. Ale druhé čtenie črné potom až do konce toho léta neb roku. V třetiem řádku máš zlaté číslo, skrze nějž nový i plný měsiec v kalendáři najdeš toho roku. V čtvrtém řádku najdeš masopustnie neděle, ještoť jsú od Božieho narozenie, ač padne Božieho narozenie v nedělný den, anebo od prvnie neděle potom, když by nepadl v nedělný den, až do prvnie neděle u puostě. A v pátém řádku máš pak zbyteční dni, ještoť jsú mezi Božím narozením a najbližší nedělí potom, ještoť se masopust počíná.

Když pak chceš zvěděti v dřévepsaném kalendáři, kdy bude nový anebo plný měsiec každého měsiece v roce, hledaj zlatého čísla toho roku, v kterém chceš mieti, v prvniem řádku, ješto dolóv stupuje, ješto nad tiem řádkem psáno stojí: počet nového měsiece. Tehdy máš pak v druhém řádku napřieč hodinu, v kterúžto hodinu bude nový měsiec. Tak rovně učiň, když chceš mieti plný měsiec, hledaj zlatého čísla na čtvrtém řádku, ješto první jest pod počtem plného měsiece. Pak v pátém řádku hodinu, v kterúž bude plný měsiec. Ale kteréž hodiny nalezeny budú, mají tak počteny býti: stojí li u zlatého čísla

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).