Vočehovský, Jan: Krátkej spis o morové nemoci…

Prostějov: Günther, Jan, 1552. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 26, A1r–G3r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

tomu žádný býti nemůže, leč by kdo skrze modlitby své na pánu bohu a milosti jeho sobě to vobdržel, aby této jeho metly prost býti mohl. A protož všechněch napomínám, vystříhám a věrně radím, abychom prohlédnúce a povážíce těchto znamení, jimiž nám pán buoh hněv svůj ohlašuje, ukazuje a nás tudy vystříhá, to zlé v čas předešli, životův našich polepšili a k němu skroušenými a důvěrnými srdci se obrátili. Neb toliko tak a ne jináče takový hněv a rána božská muože ukrocena býti, jakož písma svatá tomu svědomí dávají.

{II.}textový orientátor Druhé naučení z strany povětří

Nahoře oznámeno jest, že tato morová skrz povětří zjedovatilé přichází, a pro tu příčinu všickni doktoři radu dávají, kdež by se takové povětří zfalšované nacházelo, aby člověk to místo ihned změnil, a jinám, kdež by zdravější povětří bylo, se obrátil. Ale bojím se vpravdě, že těchto posledních časův světa před touto metlú boží utíkati málo lidem prospěšné bude, a také nerozumím tomu, ani bezpečného místa vím, kde by tato boží rána časem svým dojíti neměla, tak, jakž nám ta veliká konjunkcí na vobecním znamení Ryb okazuje. Než poněvadž strach, tesknost a lekání častá nemoc a z toho druhdy i smrt přinášejí, pro tu příčinu radil bych těm, jenž se moru bojí a s to býti mohou, když by kde zhusta mřeli, aby zatim někde jinde, kdež by nemřeli, pobyli, a to nejvíc na místech hornatých aneb v místech vysokého položení, kdež čerstvé, suché a zdravé povětří jest. Jiným pak, jenž na těch místech, buď pro ouřady, hospodářství, aneb pro nemožnost svou zůstati musejí, kterak by se při této věci chovati a opatrovati měli, krátké naučení dám. A dříve nežli k tomu přistoupím, znáti dávám, že jest dvoje povětří, jedno

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).