[Bible olomoucká, Matoušovo evangelium]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 170r–186v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

knieža[185r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupceta popová vzemše střiebrné, vecěchu[639]vecěchu] veciech rkp.: „Nelzě jich vložiti v slúp, nebo mzda krve jest.“ Mt27,7 Tehdy vzemše radu, kúpichu za ně pole hrnčieřové ku pohřbi pútničie. Mt27,8 Proto to pole nazváno jest Acheldemach, to jest Pole krve[640]Pole krve] pole krve Kyas, až do dnešnieho dne. Mt27,9 Tehdy sě naplnilo slovo, ješto praví Jeremiáš prorok a řka: I vzali sú třidcěti střiebrných, mzdu najatého, jenž jest byl najat ot synóv izrahelských, Mt27,10 i dali jě za pole hrnčieřovo[641]hrnčieřovo] hrnczierovo rkp., jakož mi jest ustavil hospodin.

Mt27,11 Tehdy Ježíš stáše před vladařem[642]vladařem] vládařem Kyas. I otáza jeho vladař[643]vladař] vládař Kyas a řka: „Ty li jsi král židovský?“ Vecě jemu Ježíš: „Ty pravíš.“ Mt27,12 A když zavolachu[644]zavolachu] accusaretur lat., srov. žalovachu BiblLitTřeb naň kniežata popová a starší, nic neotpovědě. Mt27,13 Tehdy jemu vecě Pilát: „Neslyšíš, co svědečstvie pravie proti tobě?“ Mt27,14 A on neotpovědě jemu k tomu k žádnému slovu, tak že [velmě]text doplněný editorem[645]velmě] vehementer lat. vladař[646]vladař] vládař Kyas tomu sě podivi. Mt27,15 A v den slovútný obyčej jmějieše vladař[647]vladař] vládař Kyas pustiti lidu jednoho[648]jednoho] gedno rkp. vězně, kteréhož by chtěli. Mt27,16 I jmějiechu tehdy jednoho[649]jednoho] navíc oproti lat., + unum var. znamenitého vězně, jemužto dějiechu Barnabáš. Mt27,17 Tehdy k těm, ješto sě biechu sebrali, vecě Pilát: „Koho chcete, abych vám pustil: Barnabášě, či Ježíšě, jemužto dějí Kristus?“ Mt27,18 Nebo vědieše, že pro závist biechu jej jemu[650]jemu] navíc oproti lat. dali. Mt27,19 A když sedieše na súdě, posla k němu jeho žena a řkúci: „Nic tobě a tomu[651]tomu] tomuto Kyas spravedlnému, nebo sem mnoho [trpěla]text doplněný editorem[652]trpěla] passa lat. dnes skrzě viděnie proň.“ Mt27,20 Ale kniežata popová a starší naradichu lidu, aby prosili za Barnabášě[653]Barnabášě] barnaba rkp., a Ježíšě zatratili. Mt27,21 Tehdy otpověděv vladař[654]vladař] vládař Kyas, vecě jim: „Koho chcete ze dvú, aby byl puštěn?“ Tehdy oni vecěchu: „Barnabášě!“ Mt27,22 A protož[655]A protož] navíc oproti lat. vecě jim vladař[656]vladař] vládař Kyas, navíc oproti lat. Pilát: „A což pak učiním z Ježíše, jemužto dějí Kristus?“ Mt27,23 Vecěchu všichni: „Ukřižuj jej!“ Vecě jim vladař[657]vladař] vládař Kyas: „Co jest zlého učinil?“ Oni pak viece voláchu a řkúce: „Ukřižuj jej!“ Mt27,24 Tehdy viděv Pilát, že nic neprospěje, ale viece hlučno jest a pokřično[658]hlučno jest a pokřično] tumultus fieret lat., vzem[b]označení sloupcevodu umy rucě přede vším lidem a řka: „Nevinen jsem já ote krve spravedlného tohoto, vy vězte.“ Mt27,25 Tehdy otpověděv vešken lid, vecě jemu[659]jemu] navíc oproti lat., + ei var.: „Krev jeho na ny a na našě syny!“ Mt27,26 Tehdy pusti[660]pusti] + illis lat. Barnabášě, a Ježíšě bičovaného vyda jim, aby byl ukřižován.

Mt27,27 Tehdy rytieři vladařěvi[661]vladařěvi] vládařěvi Kyas přijemše Ježíšě v konšelský dóm, sebrachu sě[662]sě] nemá Kyas k němu a[663]a] nemá Kyas vešken lid[664]sebrachu sě … a vešken lid] congregaverunt … universam cohortem lat.. Mt27,28 A svlekše[665]svlekše] svlékše Kyas jej, pláštěm črveným jej oděchu Mt27,29 a spletše korunu z trnie, vsadichu na jeho hlavu a trest v jeho pravú ruku dachu[666]dachu] navíc oproti lat.. A klekajíce před ním, posmieváchu sě před ním a řkúce: „Zdráv, králi židovský!“ Mt27,30 A plijíce naň, vzěchu trest i tepiechu hlavu jeho. Mt27,31 A když sě jemu posmievachu[667]posmievachu] posmieváchu Kyas, svlečechu s něho plášč i oblečechu jej v jeho rúcho i vedechu jeho, aby jej ukřižovali.

Mt27,32 A vychodiece pak nalezechu člověka cyrenského, jdúce proti němu[668]jdúce proti němu] navíc oproti lat., + venientem obviam sibi var., jménem Šimona; toho připudichu, aby vzal kříž jeho. Mt27,33 I přijidechu na miesto, jemužto dějí Golgata, ješto jest miesto stínaných hlav, i ukřižovachu jeho[669]i ukřižovachu jeho] navíc oproti lat.. Mt27,34 I dachu jemu víno píti s žlučí smiešené. A když okusi, nerodi píti. Mt27,35 A když jej pak ukřižěvachu, rozdělichu mezi sobú rúcho jeho mecíce losy, aby sě naplnilo, ješto jest skrzě proroka[670]proroka] + dicentem lat., nemá var. řečeno: Dělili sú sobě mé rúcho a na mé rúcho metali sú losy. Mt27,36 A sediece stržiechu[671]stržiechu] střiechu Kyas jeho. Mt27,37 I položichu nad jeho hlavu jeho vinnu[672]vinnu] vinu Kyas psanú: Toť jest Ježíš, král židovský. Mt27,38 Tehdy dva lotry biešta s ním ukřižována, jeden na pravici a druhý na levici, Mt27,39 a ti, ješto jdiechu mimo něho, haniechu jej, hýbajíce svými hlavami Mt27,40 a řkúce: „Vach, jenž zkažuješ chrám boží a ve třech dnech jej uděláváš, spas sám sě. Jsi li syn boží, sejdi s křížě.“ Mt27,41 A takež kniežata popová posmievajíce sě[673]posmievajíce sě] + cum scribis et senioribus lat. praviechu: Mt27,42 „Jiné jest spasil, a sám sebe spasiti nemóž. Jsi li král izrahelský, sejdi nynie s křížě, a uvěříme jemu. Mt27,43 Úfa[674]Úfa] Ufa Kyas u boha, vypra[185v]číslo strany rukopisuviž

X
639vecěchu] veciech rkp.
640Pole krve] pole krve Kyas
641hrnčieřovo] hrnczierovo rkp.
642vladařem] vládařem Kyas
643vladař] vládař Kyas
644zavolachu] accusaretur lat., srov. žalovachu BiblLitTřeb
645velmě] vehementer lat.
646vladař] vládař Kyas
647vladař] vládař Kyas
648jednoho] gedno rkp.
649jednoho] navíc oproti lat., + unum var.
650jemu] navíc oproti lat.
651tomu] tomuto Kyas
652trpěla] passa lat.
653Barnabášě] barnaba rkp.
654vladař] vládař Kyas
655A protož] navíc oproti lat.
656vladař] vládař Kyas, navíc oproti lat.
657vladař] vládař Kyas
658hlučno jest a pokřično] tumultus fieret lat.
659jemu] navíc oproti lat., + ei var.
660pusti] + illis lat.
661vladařěvi] vládařěvi Kyas
662sě] nemá Kyas
663a] nemá Kyas
664sebrachu sě … a vešken lid] congregaverunt … universam cohortem lat.
665svlekše] svlékše Kyas
666dachu] navíc oproti lat.
667posmievachu] posmieváchu Kyas
668jdúce proti němu] navíc oproti lat., + venientem obviam sibi var.
669i ukřižovachu jeho] navíc oproti lat.
670proroka] + dicentem lat., nemá var.
671stržiechu] střiechu Kyas
672vinnu] vinu Kyas
673posmievajíce sě] + cum scribis et senioribus lat.
674Úfa] Ufa Kyas
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).