[Bible olomoucká, Matoušovo evangelium]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 170r–186v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

vypra[185v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupceviž jej nynie, chce li, nebo jest řekl: Syn jsem boží.“ Mt27,44 A též také i lotři, ješto s ním biechu ukřižováni, přimlúváchu jemu.

Mt27,45 A ot šesté hodiny tma sě sta po všem světu až do deváté hodiny. Mt27,46 A k deváté hodině volal jest Ježíš velikým hlasem a řka: „Heli, heli, lamazabatany?“, to jest: „Bože, bože mój, pročs mě opustil?“ Mt27,47 Někteří pak tu stojiece a slyšiece, praviechu: „Heliášě volá tento.“ Mt27,48 Tehda inhed běžav jeden z nich, vzem húbu naplni octa i vloži ji na trest i dáváše jemu píti. Mt27,49 Ale jiní praviechu: „Nechajte, vizmy, přijde liť Heliáš vypravuje jeho.“ Mt27,50 A Ježíš opět volaje velikým hlasem, pusti duši.

Mt27,51 Tehdy opona chrámová rozedřě sě na dvé[675]dvé] duas partes lat. ot vrchu až dolóv a země sě potřěse a skály sě zsědachu Mt27,52 a hrobové sě otevřěchu a mnohá těla svatých, ješto spali, vstachu. Mt27,53 A vyšedše z hrobóv po jeho vzkřiešení, přijidechu do svatého města a ukázachu sě mnohým. Mt27,54 Centurio pak a[676]a] i Kyas ti, ješto s ním biechu, střěhúce Ježíšě, vidúc země třěsenie a to, což sě dějieše, báchu sě velmi řkúce: „Věru syn boží toto byl.“

Mt27,55 A biechu [tu]text doplněný editorem[677]tu] ibi lat. také ženy[678]ženy] zze rkp. mnohé, ješto biechu šly po Jezukristovi z daleka[679]z daleka] zdaleka Kyas z Galilee slúžiece jemu, Mt27,56 mezi nimižto bieše Maria Magdalena a Maria Jakubova a Jozefova mátě a mátě synóv Zebedeových. Mt27,57 A když by večer, přijide jeden člověk bohatý z Aromatie, jemužto jmě bieše Jozef, jenž bieše také[680]také] tale rkp., + ipse lat. mlazší Ježíšiev. Mt27,58 Ten přistúpi ku Pilátovi i prosi těla Ježíšova. Tehdy Pilát káza vrátiti tělo. Mt27,59 A on[681]on] Ioseph lat. vzem tělo Ježíšovo[682]Ježíšovo] navíc oproti lat., + Iesu var., obinu je[683]je] gie rkp. v čisté plátno Mt27,60 i položi je[684]je] gie rkp. v svém hrobě novém, jenž bieše vytesal z skály, a přivali kámen veliký ke dveřiem hrobovým i otjide. Mt27,61 A biechu při tom[685]při tom] ibi lat. Maria Magdalena a druhá Maria, sediece proti hrobu.

Mt27,62 Druhý pak den, ješto jest po velikém pátku, sebrachu sě kniežata popová a duchovníci ku Piláto[b]označení sloupcevi Mt27,63 a řkúce: „Pane, vzpomanuli[686]vzpomanuli] wpomanuli rkp. sme, že onen svódcě řekl, ještě živ[687]živ] žív Kyas jsa: Po třech dnech z mrtvých vstanu. Mt27,64 Protož kaž střieci hrobu až do třetieho dne, neb snad přijdú mlazší jeho a ukradnú jej a řkú lidu, že jest vstal z mrtvých, i bude poslední blud větčí než prvý.“ Mt27,65 Vecě jim Pilát: „Jmáte stráži, jděte, střězte, jakž umiete.“ Mt27,66 A oni šedše, ohradichu hrob, znamenavše kámen s strážěmi[688]strážěmi] následuje text homilie k Matoušovu evangeliu Neměli na tom dosti kniežata popová … × … sú pohané svú věrú rádi jej přijali.

[XXVIII.]text doplněný editorem

Mt28,1 Večer pak soboty, ješto sě břěždí v první sobotu, přijide Maria Magdalena a jiná Maria viděti hrobu. Mt28,2 Naliť, země třěsenie učini sě veliké. Anjel zajisté boží[689]boží] Domini lat. sstú[186r]číslo strany rukopisupil

X
675dvé] duas partes lat.
676a] i Kyas
677tu] ibi lat.
678ženy] zze rkp.
679z daleka] zdaleka Kyas
680také] tale rkp., + ipse lat.
681on] Ioseph lat.
682Ježíšovo] navíc oproti lat., + Iesu var.
683je] gie rkp.
684je] gie rkp.
685při tom] ibi lat.
686vzpomanuli] wpomanuli rkp.
687živ] žív Kyas
688strážěmi] následuje text homilie k Matoušovu evangeliu Neměli na tom dosti kniežata popová … × … sú pohané svú věrú rádi jej přijali.
689boží] Domini lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).