[Bible olomoucká, Matoušovo evangelium]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 170r–186v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<<<184r184v185r185v186r–186v>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

sstú[186r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcepil s nebe a přistúpiv otvalil kámen i sedieše na něm. Mt28,3 Bieše pak vzezřěnie jeho obličeje jako blesk a rúcho jeho jako snieh. Mt28,4 Pro bázen[690]bázen] bázeň Kyas pak jeho zstrašichu sě strážní a učinichu sě jako mrtvi. Mt28,5 Otpověděv pak anjel, vecě ženám: „Nebojte sě vy, viemť zajisté, že Ježíšě, ješto jest ukřižován, hledáte; Mt28,6 nenieť zde, vstalť jest zajisté, jakožť jest řekl. Poďte a vizte miesto, kdeť jest položen byl hospodin, Mt28,7 a brzo jděte a povězte jeho mlazším, žeť jest vstal a[691]a] + ecce lat., nemá var. předejde vás do Galilee a tu jeho uzříte, jakož[692]jakož] ecce lat., sicut var. sem pověděl vám.“ Mt28,8 I vyjidechu z hrobu brzo s strachem a s radostí velikú běžiec, aby jeho mlazším zvěstovaly[693]zvěstovaly] zvěstovali Kyas. Mt28,9 Tehdy Ježíš potka jě a řka: „Zdrávy buďte.“ Ale ony přistúpichu a držěly jeho nohy a poklonily sě jemu. Mt28,10 Tehdy vecě jim Ježíš: „Neroďte sě báti, jděte a zvěstujte mé bratří, ať jdú do Galilee, tuť mě uzřie.“

Mt28,11 A když jidechu, tehdy někteří z strážných přijidechu do města a zvěstovachu kniežatóm popovým všecko, co sě bieše stalo. Mt28,12 I sebrachu sě s staršími vzemše radu, peniezě veliké dachu rytieřiem Mt28,13 a řkúce: „Řcěte, že mlazší jeho v noci přišli a ukradli jej, a my spímy. Mt28,14 A bude li to uslyšáno ot vladařě[694]vladařě] vládařě Kyas, myť jemu budem raditi a bezpečny vy učiníme.“ Mt28,15 Tehdy oni vzemše peniezě, učinili, jakož sú byli naučeni. I proneseno jest to slovo mezi Židy až do dnešnieho[695]dnešnieho] dnešního Kyas dne. Mt28,16 Jedenádcte pak apoštolóv jidechu do Galilee na horu, na nižto jim byl[696]nižto jim byl] nižto byl Kyas Ježíš přikázal.

Mt28,17 A uzřěvše jej, pomodlichu sě jemu[697]jemu] navíc oproti lat., ale někteří sě mýléchu. Mt28,18 A přistúpiv Ježíš, mluvi jim a řka: „Dána mi jest všěcka moc i na[698]moc i na] moc na Kyas nebi, i na zemi. Mt28,19 Protož šedše učtež lidi všěcky, křtiece jě ve jmě otcě i syna i svatého ducha, Mt28,20 učiece jě, aby ostřiehali toho všeho, což sem vám přikázal. A toť, já s vámi jsem po všěcky dni až do skončenie světa[699]světa] následuje text homilie k Matoušovu evangeliu Jedenádcte pak mlazších jidechu do Galilee … × … pomáhaj nám otec i syn i duch svatý. Amen.“

[186v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupce

Skonaly sě čtenie svatého[700]svatého] S.[701] svatého] S. Matěje

X
690bázen] bázeň Kyas
691a] + ecce lat., nemá var.
692jakož] ecce lat., sicut var.
693zvěstovaly] zvěstovali Kyas
694vladařě] vládařě Kyas
695dnešnieho] dnešního Kyas
696nižto jim byl] nižto byl Kyas
697jemu] navíc oproti lat.
698moc i na] moc na Kyas
699světa] následuje text homilie k Matoušovu evangeliu Jedenádcte pak mlazších jidechu do Galilee … × … pomáhaj nám otec i syn i duch svatý. Amen
700svatého] S.
701 svatého] S.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).