[Bible olomoucká, Matoušovo evangelium]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 170r–186v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

po[184v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcepových a starších z lidí. Mt26,48 A jenž jej zradil, da jim znamenie a řka: „Kohož kolivěk já políbím, tenť jest, držte jej.“ Mt26,49 A inhed přistúpiv k Ježíšovi, vecě: „Zdráv, mistře.“ I políbi jej. Mt26,50 I vecě jemu Ježíš: „Přieteli, nač si přišel?“ Tehdy přistúpichu a rucě přičinichu k Ježíšovi i jěchu jej. Mt26,51 Tehdy jeden z těch, ješto bieše s Ježíšem, ztáh ruku, vytrže meč svój, a udeřiv sluhu kniežěte popového, utě jemu jeho ucho pravé[622]pravé] navíc oproti lat., + dexteram var.. Mt26,52 Tehdy vecě jemu Ježíš: „Navrať svój meč na jeho miesto, nebo všichni, kteříž mečem sěkú, ti mečem sejdú. Mt26,53 Zda mníš, bych já nemohl prositi otcě mého, i dá mi nynie viece než dvanádcte tem anjelóv? Mt26,54 Ale kak by sě naplnilo písmo, nebo tak sě musilo státi?“ Mt26,55 V tu hodinu vecě Ježíš zástupóm: „Jako na lotra vyšli ste s meči a s kyji, abyšte mě jěli. Na každý den u vás sem byl v chrámě učě, a nedržěli ste mne. Mt26,56 Ale to sě všecko stalo, aby sě naplnilo písmo proročie.“ Tehda[623]Tehda] Tehdy Kyas mlazší jeho[624]jeho] navíc oproti lat., + eius var. všichni utečechu a jeho samého[625]samého] navíc oproti lat. ostavichu.

Mt26,57 Tehdy oni držiece Ježíšě, vedechu jej k Kaifášěvi, k kniežěti popovému, kdežto mistři a starší biechu sě sebrali. Mt26,58 Ale Petr jdieše po něm zdaleka až do domu kniežěte popového. A všed vnitř, sedieše s sluhami, aby uzřěl konec. Mt26,59 Ale kniežě popové a všěcka rada hledáchu křivého svědečstvie proti němu, točíš Ježíšovi[626]proti němu, točíš Ježíšovi] contra Iesum lat., aby jej na smrt otsúdili, Mt26,60 i nemožiechu nalézti, kakž kolivěk mnozí křiví svědci proti němu[627]proti němu] navíc oproti lat. vystupováchu[628]proti němu vystupováchu] accessissent lat.. Naposledy přijidešta dva křivá svědky Mt26,61 i vecěšta: „Tento jest řekl: Mohu zkaziti chrám boží a po třech dnech jej udělati[629]udělati] readificare lat., aedificare var..“ Mt26,62 Tehdy vstav kniežě popové, vecě jemu: „Nic neotpoviedáš k tomu, ješto tito proti tobě mluvie[630]mluvie] navíc oproti lat., + dicunt var. a svědčie?“ Mt26,63 Ale Ježíš mlčieše. Tehdy kniežě[631]kniežě] + sacerdotum lat. vecě jemu: „Zaklínám tě živým bohem, aby nám pověděl, jsi [b]označení sloupceli ty Kristus, syn boží.“ Mt26,64 Vecě jemu Ježíš: „Tys řekl. Ale zavěrné pravi vám, ot tohoto miesta uzříte syna člověčieho sediece na pravici moci božie a jdúce v oblaciech nebeských.“ Mt26,65 Tehdy kniežě popové rozedřě své rúcho a řka: „Proti bohu promluvil si, což nám ještě svědkóv třěba? Teď ste nynie slyšěli řěč proti bohu, Mt26,66 co sě vám vidí?“ Tehdy oni otpověděvše, vecěchu: „Vinen jest smrti.“ Mt26,67 Tehdy zeplvachu na jeho obličej a pošijky jej tepiechu, a druzí pak políčky[632]políčky] poličky Kyas v jeho tvář dáváchu Mt26,68 a řkúce: „Prorokuj nám, Kriste, kto jest, jenž tě udeřil?“

Mt26,69 Ale Petr sedieše napřěd v domu. I přistúpi k němu jedna dievka a řkúci: „A tys s Ježíšem Galilejským byl.“ Mt26,70 Tehdy on zapřě přede všěmi a řka: „Neviem, co pravíš.“ Mt26,71 A když vychodieše ze dveří, uzřě jej jiná dievka. I vecě k těm, ješto tu biechu: „Tento také byl s Ježíšem Nazarenským.“ Mt26,72 Tehdy opět zapřě s přísahú, že sem neznal člověka. Mt26,73 A po malé chvíli přistúpichu ti, ješto stáchu, i vecěchu Petrovi: „Věru ty jsi také z nich, nebo i tvá řěč tě známa činí.“ Mt26,74 Tehdy počě [sě kléti a]text doplněný editorem[633]sě kléti a] detestari et lat. přisáhati[634]přisáhati] přisahati Kyas, že by byl neznal člověka, a inhed kokot zazpieva. Mt26,75 I rozpomanu sě Petr na slovo Ježíšovo, ješto byl řekl: „Dřieve než kokot zapěje, třikrát mne zapříš.“ A vyšed ven, zaplaka hořcě.

XXVII.[635]XXVII.] XXVI rkp.

Mt27,1 A když by ráno, radu učinichu všěcka kniežata popová a starší z lidí proti Ježíšovi, aby jej na smrt dali. Mt27,2 Pak svázána přivedechu jeho i dachu Poncovi Pilátovi vladařěvi[636]vladařěvi] vládařěvi Kyas.

Mt27,3 Tehdy viděv Judáš, jenž jeho zradil, že jest otsúzen, žěleje přinese třidcěti peněz střiebrných kniežatóm popovým a starším Mt27,4 a řka: „Shřěšil sem, zradiv nevinnú[637]nevinnú] iustum lat. krev.“ Tehdy oni vecěchu: „Co nám do toho? Ty hlédaj toho!“ Mt27,5 A povrh střiebrné v chrámě, jide pryč a[638]a] + abiens lat. oběsi sě na lemiezi. Mt27,6 Tehdy knieža[185r]číslo strany rukopisuta

X
622pravé] navíc oproti lat., + dexteram var.
623Tehda] Tehdy Kyas
624jeho] navíc oproti lat., + eius var.
625samého] navíc oproti lat.
626proti němu, točíš Ježíšovi] contra Iesum lat.
627proti němu] navíc oproti lat.
628proti němu vystupováchu] accessissent lat.
629udělati] readificare lat., aedificare var.
630mluvie] navíc oproti lat., + dicunt var.
631kniežě] + sacerdotum lat.
632políčky] poličky Kyas
633sě kléti a] detestari et lat.
634přisáhati] přisahati Kyas
635XXVII.] XXVI rkp.
636vladařěvi] vládařěvi Kyas
637nevinnú] iustum lat.
638a] + abiens lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).