[Bible olomoucká, Matoušovo evangelium]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 170r–186v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

[184r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcea[600]na mě a] navíc oproti lat. na mé tělo, k mému pohřebu učinila. Mt26,13 Zavěrné pravi vám, kdež kolivěk bude kázáno toto čtenie na všem světě, řečeno bude[601]bude] + et lat., že jest to učinila ku paměti jeho.“

Mt26,14 Tehdy jide jeden ze dvúnádcti, jemužto dějiechu Judáš Škariotský, k kniežatóm popovým. Mt26,15 I vecě jim: „Co mně chcete dáti a já vám jej zradím?“ Tehdy oni uložichu jemu třidcěti peněz střiebrných. Mt26,16 A od toho miesta hledáše sličenstvie, aby jej zradil.

Mt26,17 Prvý den pak přěsnic přistúpichu mlazší jeho[602]jeho] navíc oproti lat. a řkúc k Ježíšovi: „Kde chceš, abychom tobě učinili jiesti velikonoc?“ Mt26,18 Tehdy Ježíš vecě: „Jděte do města k jednomu a řcěte[603]řcěte] + ei lat.: Mistr praví: Čas mój bliz jest, u tebe učiním velikonoc s svými mlazšími.“ Mt26,19 I učinichu mlazší, jakož jim byl přikázal Ježíš, i připravichu velikunoc. Mt26,20 A když by večer, sedieše se dvanádcti s svými mlazšími. Mt26,21 A když jědiechu, vecě jim[604]jim] navíc oproti lat.: „Zavěrné pravi vám, že jeden z vás má mě zraditi.“ Mt26,22 Tehdy [velmi]text doplněný editorem[605]velmi] valde lat. smutni jsúce, počě každý z nich řéci: „Zda jsem já, mistře[606]mistře] Domine lat.?“ Mt26,23 Tehdy on otpověděv, vecě: „Ktož týká se mnú v mísu ruku[607]ruku] rukú Kyas, ten mě zradí. Mt26,24 A syn člověčí jde, jakož jest o něm psáno, ale hoře člověku tomu, skrzě něhožto syn člověčí[608]člověčí] člověcí Kyas bude zrazen. Dobro by bylo jemu, by sě byl nenarázěl [ten člověk]text doplněný editorem[609]ten člověk] homo ille lat..“ Mt26,25 Tehdy otpověděv Judáš, jenž jej byl zradil, vecě jemu[610]jemu] navíc oproti lat., + ei var.: „Zda jsem já, mistře?“ Vecě jemu: „Tys řekl.“

Mt26,26 A když večeřiechu, vzě Ježíš chléb i požehna a rozlomiv da svým mlazším i vecě: „Vezměte a jezte, toť jest tělo mé.“ Mt26,27 A vzem kalich, poděkoval i dal jim a řka: „Píte všichni z toho, Mt26,28 toť jest krev má nového zákona, ješto za mnohé bude prolita k otpuštění hřiechóm. Mt26,29 Ale pravi vám, již nebudu píti viec z tohoto národa vinničieho[611]vinničieho] viničieho Kyas až do toho dne, když jej budu píti s vámi vnově v království otcě mého.“

Mt26,30 A řekše chválu, [b]označení sloupcevyjidechu na horu Olivetskú. Mt26,31 Tehdy [jim]text doplněný editorem[612]jim] illis lat. vecě Ježíš: „Všichni vy pohoršenie budete ve mně trpěti této noci. Nebo psáno [jest]text doplněný editorem[613]jest] est lat.: Zabiem pastýřě a rozběhnú sě ovcě stáda. Mt26,32 Ale když vstanu, předejdu vy do Galilee.“ Mt26,33 Ale otpověděv Petr, vecě jemu: „Ač by všickni pohoršili[614]pohoršili] pohorſſli rkp. sě v tobě, já sě nikdy nepohorším.“ Mt26,34 Vecě jemu Ježíš: „Zavěrné pravi tobě, že této noci, dřieve než kokot zapěje[615]zapěje] zapige rkp., třikrát mne zapříš.“ Mt26,35 Vecě jemu Petr: „By mi bylo umřieti s tebú, nezapřím tebe.“ Takež i všichni [učedlníci]text doplněný editorem[616]učedlníci] discipuli lat. vecěchu.

Mt26,36 Tehdy přijide s nimi Ježíš do vsi, jiežto bieše jmě Gethsemany. I vecě svým mlazším: „Sěďte tuto, ať já dojdu tamto a pomodlím sě.“ Mt26,37 A vzem Petra a dva jiná[617]jiná] navíc oproti lat. syny Zebedeovy, počě sě mútiti a truchel býti. Mt26,38 Tehdy vecě k nim: „Smutna[618]Smutna] Smutná Kyas jest dušě má až do smrti, počekajte tuto a bděte se mnú.“ Mt26,39 A otšed málo, pade na svój obličej, modle sě a řka: „Mój otče, jest li lzě, otejdi ote mne umučenie toto nebo kalich tento[619]umučenie toto nebo kalich tento] calix iste lat., ale všakž ne jako já chci, ale jakž ty chceš[620]chceš] navíc oproti lat., + vis var..“ Mt26,40 I přijide k svým mlazším i naleze jě spiece. Tehdy vecě Petrovi: „Tak ste nemohli jednoho času bdieti se mnú? Mt26,41 Bděte a modlte sě, abyšte neupadli v pokušenie. Dušě zajisté hotova jest, ale tělo nemocno.“ Mt26,42 Opět druhé šel i modlil sě a řka: „Otče mój, nemóže li tento kalich minúti jinak, nežli bych já chtěl píti jej, staň sě tvá vóle.“ Mt26,43 I přijide i naleze jě spiece, nebo biechu jich oči obtieženě. Mt26,44 A ostaviv jě tu[621]tu] navíc oproti lat., opět jide i modli sě třetie tu modlitvu a řka. Mt26,45 Tehdy přijide k svým mlazším i vecě jim: „Spěte již a otpočiňte, teď sě již přiblížil čas, že syn člověčí bude zrazen v rucě hřiešných. Mt26,46 Vstaňte, poďme! Teď sě přiblížil, jenž mě má zraditi.“

Mt26,47 Ještě on mluvieše, tehdy Judáš, jeden ze dvúnádcti, přijide a s ním zástup veliký s meči a s kyji, poslaný ot kniežat po[184v]číslo strany rukopisupových

X
600na mě a] navíc oproti lat.
601bude] + et lat.
602jeho] navíc oproti lat.
603řcěte] + ei lat.
604jim] navíc oproti lat.
605velmi] valde lat.
606mistře] Domine lat.
607ruku] rukú Kyas
608člověčí] člověcí Kyas
609ten člověk] homo ille lat.
610jemu] navíc oproti lat., + ei var.
611vinničieho] viničieho Kyas
612jim] illis lat.
613jest] est lat.
614pohoršili] pohorſſli rkp.
615zapěje] zapige rkp.
616učedlníci] discipuli lat.
617jiná] navíc oproti lat.
618Smutna] Smutná Kyas
619umučenie toto nebo kalich tento] calix iste lat.
620chceš] navíc oproti lat., + vis var.
621tu] navíc oproti lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).