[Bible olomoucká, Matoušovo evangelium]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 170r–186v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

[182r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcev ně tknúti. Mt23,5 A všěcky své skutky činie, aby byli viděni ot lidí. Neb rozšiřují své philaterie (to slovú koruny, ješto židie na hlavě nosiechu[523]to slovú koruny, ješto židie na hlavě nosiechu] navíc oproti lat.) a činie veliké tkanicě. Mt23,6 Nebo milují prvé seděnie na večeřiech a prvé stolicě ve školách Mt23,7 a pozdravenie na tržišti, a aby jě lidé nazývali rabi (točíš mistry[524]točíš mistry] navíc oproti lat.). Mt23,8 Ale vy neroďte jich nazývati rabi (točíš mistróv[525]točíš mistróv] navíc oproti lat.), nebo jest jeden mistr váš, nebo vy všickni bratřie jste. Mt23,9 A otcě neroďte sobě nazývati na zemi, nebo jeden jest otec váš, jenž jest na nebesiech. Mt23,10 Ani chtějte nazýváni býti mistři, nebo jeden jest váš mistr, Kristus. Mt23,11 Ktož mezi vámi větčí jest, bude váš sluha, Mt23,12 a ktož sě povýší, bude ponížen, a kto sě poníží, bude povýšen.“

Mt23,13 „Ale hoře vám, mistři a duchovníci, pokrytci, ješto zavieráte králevstvie nebeské před lidmi. Nebo vy nevchodíte, a těm, ješto by chtěli vjíti, nedáte[526]nedáte] + intrare lat.. Mt23,14 Hoře vám, mistři a duchovníci, [pokrytci]text doplněný editorem[527]pokrytci] hypocritae lat., ješto jiete domy vdovie skrzě modlitvy dlúhé modléce sě, protož větčí súd přijmete. Mt23,15 Hoře vám, mistři a duchovníci, pokrytci, ješto obchodíte moře i zemi, abyšte jednoho nového obrácencě[528]obrácencě] obrácence Kyas na vieru učinili, a když bude učiněn, učiníte jeho syna pekelného dvakrát viece než sami sě. Mt23,16 Hoře vám, vodičěvé slepí, ješto pravíte: Ktož kolivěk přisěže[529]přisěže] přišěže Kyas na chrámě, nic to nenie, ale ktož přisěže[530]přisěže] přišěže Kyas na zlatě chrámovém, povinen jest. Mt23,17 Blázni a slepci, co jest větčie: zlato li, či chrám, ješto svato činí zlato? Mt23,18 A ktož kolivěk přisěže[531]přisěže] přišěže Kyas na oltáři, to nic nenie. Ale ktož kolivěk přisěže na daru, jenž jest na něm, povinen jest. Mt23,19 Slepci, co[532]co] + enim lat. jest větčie: dar li, čili oltář, jenž dar činí svat? Mt23,20 A protož ktož přisáhá[533]přisáhá] přisahá Kyas na oltáři, přisáhá[534]přisáhá] přisahá Kyas na něm a na všem na tom, což na něm jest. Mt23,21 A ktož kolivěk přisáhá[535]přisáhá] přisahá Kyas na chrámě, přisáhá[536]přisáhá] přisahá Kyas na něm i na tom, jenž v [b]označení sloupceněm přebývá. Mt23,22 A ktož kolivěk přisáhá[537]přisáhá] přisahá Kyas na nebi, přisáhá[538]přisáhá] přisahá Kyas na stolici boží[539]boží] bozzie rkp. a na tom, jenž sedí na nie. Mt23,23 Hoře vám, mistři a duchovníci, pokrytci, ješto béřete desátek z máty a z anýžě[540]anýžě] anýže Kyas a z kmína, a což jest těžšieho v zákoně, toho neplníte: súdu, milosrdenstvie a viery. Nebo zajisté onono slušělo vám učiniti a tohoto neopúštěti. Mt23,24 Vodičové slepí, vymietajíce komára, a pohlcijíce velblúda. Mt23,25 Hoře vám, mistři a duchovníci, pokrytci, ješto čistíte to, což jest zevna čiešě a mísy, ale vnitř plni jste lúpežě a nečistoty. Mt23,26 Duchovníče, slepče, vyčisť dřieve to, cožť jest vnitř čiešě a mísy, aby bylo čisto to, což zevna jest. Mt23,27 Hoře vám, mistři a duchovníci, pokrytci, ješto jste podobni k hrobóm zbieleným, ješto sě zdají lidem zevna krásní, ale vnitř jsú plni kostí a všie nečistoty umrlčie. Mt23,28 Takež vy zdáte sě zevna lidem spravedliví, ale vnitř plni jste pokrytstvie a nečistoty[541]a nečistoty] navíc oproti lat. a zlosti. Mt23,29 Hoře vám, mistři a duchovníci, pokrytci, ješto děláte hroby proročie a okrašlijete pohřbenie[542]pohřbenie] pohrzbienye rkp., pohřběnie Kyas spravedlných Mt23,30 a mluvíte: Bychom byli ve dnech našich otcóv, nebyli bychom tovařišie jich ve krvi proročí[543]proročí] prorocżie rkp.. Mt23,31 A tak zajisté svědci jste sami sobě, že jste synové těch, ješto sú proroky[544]proroky] prorky rkp. zbili, Mt23,32 a vy naplňte mieru otcóv vašich. Mt23,33 Národe[545]Národe] Serpentes, genimina lat. jěščeří, kak utečete otsúzenie pekelného?“

Mt23,34 „Protož aj, já k vám posielám proroky a múdré a učené, a z těch zabiete a ukřižujete. A z nich budete bičovati v svých školách a budete nenáviděti[546]budete nenáviděti] persequemini lat. jich město ot města, Mt23,35 aby přišla na vy všěcka krev spravedlná, ješto jest prolita na zemi ote krve Abel spravedlného až do krve Zachařovy, syna Barachova, jehož ste vy zabili mezi chrámem a oltářem. Mt23,36 Zavěrné pravi vám, přijde to všecko na tento národ. Mt23,37 Jeruzaléme, Jeruzaléme, je[182v]číslo strany rukopisušto

X
523to slovú koruny, ješto židie na hlavě nosiechu] navíc oproti lat.
524točíš mistry] navíc oproti lat.
525točíš mistróv] navíc oproti lat.
526nedáte] + intrare lat.
527pokrytci] hypocritae lat.
528obrácencě] obrácence Kyas
529přisěže] přišěže Kyas
530přisěže] přišěže Kyas
531přisěže] přišěže Kyas
532co] + enim lat.
533přisáhá] přisahá Kyas
534přisáhá] přisahá Kyas
535přisáhá] přisahá Kyas
536přisáhá] přisahá Kyas
537přisáhá] přisahá Kyas
538přisáhá] přisahá Kyas
539boží] bozzie rkp.
540anýžě] anýže Kyas
541a nečistoty] navíc oproti lat.
542pohřbenie] pohrzbienye rkp., pohřběnie Kyas
543proročí] prorocżie rkp.
544proroky] prorky rkp.
545Národe] Serpentes, genimina lat.
546budete nenáviděti] persequemini lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).