Bible litoměřická, Lukášovo evangelium

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond litoměřické kapituly (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, ff. 405r–419r. Editoři Džunková, Katarína (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Kreisingerová, Hana (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

<<<10<405r405v406r406v407r407v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

poslán jest Gabriel anděl ot boha do města galilejského, jemužto jmě Nazareth, L1,27 ku panně otdané muži, jemužto jmě bieše Jozef, z domu Davidova, a jmě panně Maria. L1,28 A všed anděl k ní, vece: „Zdráva, milosti plná, buoh s tebú, požehnaná ty mezi ženami.“ L1,29 Kterážto když uslyše, smúti se v řeči jeho a mysléše, kteraké by to bylo pozdravenie. L1,30 I vece jí anděl: „Nelekaj se, Maria, neb si nalezla milost u hospodina. L1,31 Aj, počneš u břiše a porodíš syna a budeš nazývati jméno jeho Ježíš. L1,32 Tenť bude veliký a syn Najvyšieho nazván bude. A dá jemu pán buoh stolici Davida, otce jeho, a bude kralovati v domu Jakubovu na věky L1,33 a králevství jeho nebude konce.“ L1,34 A řekla jest Maria k andělovi: „Kterak se to stane? Neb já muže neznaji.“ L1,35 A otpověděv anděl, vece k ní: „Duch svatý vejde v tě a moc Najvyšieho zastiení tě. A protož co se narodí z tebe svaté, bude slúti syn boží. L1,36 Aj, Elžběta, rodička tvá, i tať jest počala syna v starosti své. A tento měsiec jest šestý té, ješto slove bezdětkyně, L1,37 neb nebude nemožné u boha všeliké slovo.“ L1,38 I řekla jest Maria k andělovi: „Aj, dievka božie, staň mi se vedlé slova tvého.“ I otjide anděl ot nie.

L1,39 Povstavši pak Maria ve dnech těch, otjide k horám s chvátaním, do města Judova, L1,40 i vjide do domu Zachariášova a pozdravila Elžběty. L1,41 I stalo se jest, když uslyše Elžběta pozdravenie Marie, vzradova se dietě v břiše jejiem a naplněna jest ducha svatého Elžběta L1,42 a vzvola velikým hlasem řkúc: „Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod břicha tvého. L1,43 A otkavad mi to, aby přišla matka pána mého ke mně? L1,44 Neb aj, jakž se jest stal hlas pozdravenie tvého v uší mých, radovalo se jest v radosti dietě v břiše mém. L1,45 A blažená si, jenžs uvěřila, neb budú dokonány ty věci na tobě, kteréž pověděny sú tobě ot boha.“ L1,46 I vece Maria: „Velebí duše má hospodina L1,47 a veselil se jest duch mój v boze, spasiteli mém, L1,48 že jest zezřel na pokoru dievky své, neb aj, z toho blaženúmě budú nazývati všickni národové, L1,49 neb mi jest učinil veliké věci ten, jenž mocen jest, a svaté jméno jeho L1,50 a milosrdenstvie jeho ot národu do národóv bojícím se jeho. L1,51 Učinil jest moc v rameni svém, rozptýlel pyšné myslí srdce jich. L1,52 Ssadil jest mocné s stolice a povýšil pokorných. L1,53 Lačné naplnil dobrých věcí a bohaté opustil marné. L1,54 Přijal jest Izrael, dietě své, rozpomenuv se milosrdenstvie svého, L1,55 jakož jest mluvil k otcóm našim, k Abrahamovi a k plemeni jeho na věky.“ L1,56 I byla jest Maria s ní jednak tři měsiece i vrátila jest se do domu svého.

L1,57 A naplnil jest se Elžbětě čas porozenie i porodila jest syna. L1,58 A uslyšechu súsedé i rodiči její, že pán jest zvelebil své milosrdenstvie s ní, [i radovali sú sě s ní]text doplněný editorem[29]i radovali sú sě s ní] et congratulabantur ei lat.. L1,59 I stalo se jest v den osmý, přišli sú obřezovat dietete a nazýváchu ho jménem otce jeho, Zachariáše. L1,60 I otpověděvši mátě jeho, vece: „Nikoli, ale bude slúti Jan.“ L1,61 I vecechu k ní: „Však nenie nižádný v tvém rodě, aby slul tiem jménem.“ L1,62 I ponúkáchu otci jeho, kým by je chtěl nazvati. L1,63 A požádav lístku, napsa řka: „Jan jest jméno jeho.“ I podivichu se všickni. L1,64 A inhed se otevřechu usta jeho i jazyk jeho i mluvieše chvále boha. L1,65 I stal se strach nade všemi súsedy jich a na všecky hory židovské rozhlašováchu se ta všecka slova. L1,66 I položichu všickni, kteřížto sú slyšeli, v srdci svém řkúce: „Ktoť se zdá, dietě toto bude?“ Neb ruka božie bieše s ním. L1,67 A Zachariáš, otec jeho, naplněn jest ducha svatého i prorokoval jest řka: L1,68 „Požehnaný [pán]text doplněný editorem[33]pán] Dominus lat. buoh izrahelský, že jest navštievil a učinil vykúpenie lidu svého L1,69 a vzvedl nám roh spasenie v domu Davida, dietete svého, L1,70 jakož jest mluvil skrze usta svatých, kteřížto od věku sú, prorokóv jeho, L1,71 spasenie ot nepřátel našich [i]text doplněný editorem[34]i] et lat. z rukú všech, ktož sú nás nenáviděli, L1,72 k učinění milosrdenstvie s otci našimi i ku pamatování svědečstvie jeho svatého, L1,73 právo přísežné, kterak jest přisáhl k Abrahamovi, otci našemu, chtě se nám dáti, L1,74 abychom bez strachu, z ruky nepřátel našich vysvobozeni, slúžili jemu L1,75 v svatosti a v spravedlivosti

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).