Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

dal nám vítězství skrze Pána našeho Jezu Krista.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže k Tesalonicenským začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Kteréhož Bůh vzkřísil od mrtvých Jezu Krista, kterýžto vysvobodil nás od hněvu budoucího.

Též začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže

Neb nepostavil nás Buoh k hněvu, ale k nabytí spasení skrze Jezu Krysta Pána našeho, kterýžto umřel za nás, abychom buďto že bdíme, buďto že spíme, spolu s nim živi byli.

K Římanuom začátek komentované pasáže14.konec komentované pasáže

Jsme-li živi, tehdy živi jsme Pánu. Umíráme-li, tehdy Pánu umíráme. A tak, buďto že jsme živí, buďto mrtví, vždycky jsme Páně.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže k Timoteovi začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Vrná řeč jest a vší vzácnosti hodná, že Jezus Kristus přišel na tento svět, aby hříšné spaseny učinil.

Jan začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Zákon skrze Mojžíše dán jest, milost a pravda skrze Jezu Krista stala se jest.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže Petr začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

A víte, že nejste vykoupení porušitedlnými věcmi, zlatem ani stříbrem z marného svého obcování otcovského ustanovení, ale drahou krví jako beránka nezmazaného a nepoškvrněného Jezu Krista Pána našeho?

K Galatuom začátek komentované pasáže1konec komentované pasáže

Milost a pokoj vám buď dán od Boha Otce a Pána našeho Jezu Krista, kterýžto vydal sebe samého za hříchy naše, aby nás vytrhl z tohoto nešlechetného světa vedlé vuole Boha a Otce našeho, jemuž jest čest a chvála na věky věkuov.

K Tesalonicenským začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

On pak Pán náš Jezus Kristus a Buoh Otec náš, kterýž miloval nás a dal nám potěšení věčné i naději dobrou skrze milost svou, on napomínaj srdcí vašich a utvrď vás v každém skutku a v zdravém učení.

K Kolocenským začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Kterýžto vytrhl nás z moci temností a přenesl do království syna milého svého, v němžto my máme skrze krev jeho vykoupení a odpuštění hříchů.

Též v začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

A vás také, kteří jste byli mrtví v hříších a v neobřezání těla vašeho, spolu vás obživil s nim odpustiv vám všecky hříchy a smazav nápis, kterýž byl proti vám uložen, jenž byl velmi odporný vám.

K Židuom začátek komentované pasáže10.konec komentované pasáže

Bratří, poněvádž pak máme doufání jisté, že vejdem do svatyně skrze krev Kristovu, neb Kristus veliký kněz domu Božího začal nám k nebi cestu novou a živou přikryv tělem Božství své. Přistupmež tehdy k němu s pravým srdcem a s celou věrou.

Izajáš začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

A puojdou lidé mnozí a řeknou: „Poďte, vstoupíme na horu Paně a do domu Boha Jákobova a učitiť bude nás cestám svým a my choditi budeme po stezkách jeho.“

Lukáš začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).