Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

člověk, kterýž trestán bývá od Hospodina. Protož, ó člověče, trestání Božího nezamítaj. Neb on raní a zase uléčí, udeří a ruce jeho zase uzdraví.

K Židoum začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže

Synu muoj, nezamítaj kázně Boží aniž vstávaj, když od něho trestán budeš. Nebo koho Buoh miluje, toho tresce a mrská každeho syna, kterehož přijímá na milost.

V též.

Budete-li trpělivě trestání snášeti, okáže se Buoh k vám tak jako k svým dětem. Nebo který jest medle syn, jehož by otec netrestal?

V též.

Poněvádž rodiče tělesné měli jsme, kteříž nás učili a vedli k dobrému vedlé své vuole a my v poctivosti jsme je měli, což tehdy mnohem více nemáme poslušni býti Otce duchovního, abychom živi byli?

K Židoum začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže

Každé pak trestání času tohoto nynějšího nezdá se býti vesele, ale smutné, nezdá se býti příčinou radosti, než zámutku. Ale po tomto času přinese užitek velmi pokojný spravedlnosti těm, kteří v něm zkušeni budou.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže kralovských začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Pán Buoh umrtvuje i obživuje. Pán uvozuje do hrobu a zase vyvozuje. Pán chudeho člověka činí i obohacuje, ponižuje i vyvyšuje.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže k Korintuom začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Najmilejší vědouce to, že jakož jsme učiněni oučastníci utrpení Kristových, tak také oučastníci potěšení budeme.

Jakub začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Bratří, za všecku radost a za všecko potěšení to mějte, když v rozličná pokušení upadnete, vědouce, že zkušení víry vaší trpělivost činí. A trpělivost skutek dokonalý má, abyšte byli dokonalí a celí v ničemž nedostatku nemajíce.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže k Korintuom začátek komentované pasáže10.konec komentované pasáže

Žádný pokušení, jediné toliko lidské má vás zachvátiti. Neb Buoh věrný jest, kterýž nedopustí na vás, abyšte byli pokoušíni nad nemožnost vaši, ale učiní s pokušením také prospěch, abyšte mohli snésti.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Petr začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Umíť Pán Buoh spravedlivé

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).