Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Řekneme-li pak, že jsme nezhřešili, činíme jej lhářem a není v nás slovo jeho.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže kanonice svatého Jana začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Synáčkové moji, toto vám píši, abyšte nehřešili. Pakli kdo zhřeší, přímluvci máme u Otce Jezu Krista spravedlivého. A onť jest lítostivá obět za hříchy naše. A netoliko za naše, ale také za hříchy všeho světa.

V též kapitole.

Píši vám, milí synáčkové, že se vám odpouštějí hříchové skrze jméno jeho.

K Římanuom začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Všickni napořád hříšní jsme a všickni potřebujeme slávy Boží. Ale spravedliví učiněni jsme darmo milostí jeho skrze vykoupení, kteréž jest v Jezu Kristu, kteréhožto Buoh vystavil za smírci skrze víru v krvi jeho k dokázaní spravedlnosti své pro odpuštění předešlých hříchuov v shovívání Božím k okázaní spravedlnosti jeho v tomto času, aby on spravedlivý byl a spravedlivého čině toho, který jest živ z víry Jezu Krista.

Též v začátek komentované pasáže11.konec komentované pasáže

Zavřel Buoh všecky věci pod hříchem v nevěře pro to, aby se smiloval.

K Římanuom začátek komentované pasáže11.konec komentované pasáže

O jak veliké bohatství moudrosti a poznání Božího! Kterak neobsáhlí jsou soudové jeho a nestihlé cesty jeho! Neb kdo jest poznal smysl Páně? Aneb kdo rádcí jeho byl? Aneb kdo s počátku dal jemu? A bude jemu odplaceno, neb z něho a skrze něho a v něm jsou všecky věci, jemu čest a sláva na věky věkuov.

K Galatuom začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Písmo zavřelo všecky věci pod hříchem, aby zaslíbení Jezu Krista z víry dáno bylo věřícím.

K Efezským začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

V kterémžto my máme vykoupení skrze jeho krev, totižto odpuštění hříchuov vedlé bohatství milosti jeho, která se rozhojnila mezi námi ve vší múdrosti a opatrnosti, aby nám známo učinil tajemství vuole své.

V též.

Kterýžto z milosti přijal nás za vyvolené syny skrze Jezu Krista ku požívání s nim dědictví vedlé vložení vuole své k chvále slávy milosti své.

K Efezským začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Neb skrze něho oboji v jednom duchu máme přístup k Otci.

Též v začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Skrze kterehožto máme doufání a přístup v jisté naději skrze víru jeho.

K Židuom začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže

Neb on skrze svou vlastní krev všel jednou do svatyně a věčné vykoupení nalezl.

V též.

Kristus jednou obětován jest k shlazení hříchuov mnohých lidí, potom podruhé bez hříchu okáže se těm, kteříž ho čekají k spasení.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže k Korintuom začátek komentované pasáže15.konec komentované pasáže

Budiž Bohu chvála, jenž

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).