Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

utrpení Kristových, tak také oučastníci potěšení budeme.

Jakub začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Bratří, za všecku radost a za všecko potěšení to mějte, když v rozličná pokušení upadnete, vědouce, že zkušení víry vaší trpělivost činí. A trpělivost skutek dokonalý má, abyšte byli dokonalí a celí v ničemž nedostatku nemajíce.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže k Korintuom začátek komentované pasáže10.konec komentované pasáže

Žádný pokušení, jediné toliko lidské má vás zachvátiti. Neb Buoh věrný jest, kterýž nedopustí na vás, abyšte byli pokoušíni nad nemožnost vaši, ale učiní s pokušením také prospěch, abyšte mohli snésti.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Petr začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Umíť Pán Buoh spravedlivé a pobožné lidi z pokušení vysvoboditi, ale nešlechetné a bezbožné zachovati ke dni soudnému k mučení.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže kanonice svatého Petra začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Buoh trpělivě shovívá a čeká pro nás nechtějíc tomu, aby kdo z nás zahynul, ale aby se raději všickni obrátili k pokání.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže k Korintuom začátek komentované pasáže11.konec komentované pasáže

Když my pak býváme souzeni, tehdy od Pána býváme trestáni, abychom s světem spolu nebyli zatraceni.

Tobiáš začátek komentované pasáže13.konec komentované pasáže

On jest trestal nás pro nepravosti naše a on zase vysvobodí nás pro milosrdenství své.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže k Korintuom začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže

Ale to všecko od Boha, kterýž smířil nás s sebou skrze Krista a dal nám uřad smíření toho. Neb jistě Buoh byl v Kristu směřuje svět s sebou, neváže jim jich hříchuov a složil v nás slovo smíření.

Izajáš začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

Svatý, svatý, svatý Pán Buoh zástupuov, plná jest všecka země slávy jeho.

K Kolocenským začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Neb to dobře se zalíbilo, aby v něm všecka plnost přebývala a aby skrze něho sameho stalo se smíření. Neb Buoh uvedl v pokoj skrze krev jeho, kterouž na kříži vylil, nebeské věci s zemskými.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže kanonice svatého Petra začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Kterýžto naše hříchy na svém těle obětoval na dřevě, abychom my hříchuom zemrouce spravedlnosti živi byli.

Izajáš začátek komentované pasáže53.konec komentované pasáže

Jehožto zsynalostí uzdraveni jsme.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže kanonice svatého Petra začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Neb Kristus jednou za hříchy naše trpěl a umřel, spravedlivý za nespravedlivé, pro to, aby nás obětoval Bohu, umrtven jsa podlé těla, ale obživen podlé ducha.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže kanonice svatého Jana začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Krev Jezu Krista očišťujeť nás začátek komentované pasážeode všechkonec komentované pasáže hříchuov. začátek komentované pasážeJestliže bychomkonec komentované pasáže řekli, že hříchu nemáme, sami se svozujeme a pravdy v nás není, pakli my se budeme vyznávati hříchuov našich. Věrnýť jest Buoh a spravedlivý, že nám odpustí hříchy naše a očistí nás začátek komentované pasážeode všíkonec komentované pasáže nepravosti.

V též kapitole.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).