Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Též začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

Jestliže odpustíte lidem poblouzení jejich, odpustíť i vám Otec váš nebeský. Pak-li neodpustíte lidem poblouzení jejich, aniž Otec váš odpustí poblouzení vašich.

Lukáš začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

Odpouštějte a bude vám odpuštěno.

Matouš začátek komentované pasáže11.konec komentované pasáže

„Učte se začátek komentované pasážeode mnekonec komentované pasáže,“ praví Kristus, „nebo tichý jsem i pokorný srdcem.“

Též v začátek komentované pasáže18.konec komentované pasáže

„Odpusť bratru tvému sedmdesátekrát sedmkrát,“ Kristus náš spasitel přikázal.

K Títovi začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Ukázala se milost Boha spasitele našeho všem lidem učíce nás, abychom odřeknouce se vší bezbožnosti a světských žádostí střízlivě a spravedlivě i šlechetně živi byli na tomto světě čekajíce blahoslavené naděje a příští slávy velikeho Boha a spasitele našeho Pána Jezu Krista, kterýžto dal sebe sameho za nás, aby nás vykoupil od každé nepravosti a očistil sobě lid vzácný, začátek komentované pasážekterýž bykonec komentované pasáže následoval a pilen byl dobrých skutkuov.

Žalm začátek komentované pasáže32.konec komentované pasáže

Blahoslavení ti, kterýmž odpuštěni jsou hříchové a jichžto přikryty jsou nepravosti. Blahoslavený ten muž, kterémuž nepřičítá Pán jeho hříchu ani v duchu jeho není lstí.

Job začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže

Blahoslavený jest ten člověk, kterýž trestán bývá od Hospodina. Protož, ó člověče, trestání Božího nezamítaj. Neb on raní a zase uléčí, udeří a ruce jeho zase uzdraví.

K Židoum začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže

Synu muoj, nezamítaj kázně Boží aniž vstávaj, když od něho trestán budeš. Nebo koho Buoh miluje, toho tresce a mrská každeho syna, kterehož přijímá na milost.

V též.

Budete-li trpělivě trestání snášeti, okáže se Buoh k vám tak jako k svým dětem. Nebo který jest medle syn, jehož by otec netrestal?

V též.

Poněvádž rodiče tělesné měli jsme, kteříž nás učili a vedli k dobrému vedlé své vuole a my v poctivosti jsme je měli, což tehdy mnohem více nemáme poslušni býti Otce duchovního, abychom živi byli?

K Židoum začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže

Každé pak trestání času tohoto nynějšího nezdá se býti vesele, ale smutné, nezdá se býti příčinou radosti, než zámutku. Ale po tomto času přinese užitek velmi pokojný spravedlnosti těm, kteří v něm zkušeni budou.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže kralovských začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Pán Buoh umrtvuje i obživuje. Pán uvozuje do hrobu a zase vyvozuje. Pán chudeho člověka činí i obohacuje, ponižuje i vyvyšuje.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže k Korintuom začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Najmilejší vědouce to, že jakož jsme učiněni oučastníci

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).