Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Matouš začátek komentované pasáže15.konec komentované pasáže

A k kananejské ženě řekl: „Jdiž, tvá víra tobě spomohla. Staň se tobě, jak sama chceš.“

Též v začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže

Kristus k vrchnímu zprávci školy promluvil: „Neboj se, jedný toliko věř.“

Jan v začátek komentované pasáže11.konec komentované pasáže

Řekl Jezus k Martě: „Však jsem pověděl tobě: budeš-li věřiti, že uzříš slávu Boží.“

Matouš začátek komentované pasáže20.konec komentované pasáže

K slepým řekl Pán Jezus: „Co chcete, ať vám učiním?“ Řekli jemu: „Pane, ať se otevrou oči naše.“ I slitoval se nad nimi Jezus a dotekl se očí jich a hned prohlédli a šli za nim.

Marek začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže

Řekl Jezus k otci, který syna od ďábla posedlého měl: „Muožeš-li věřiti, všecko jest možné věřícímu.“

Matouš začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže

Pán Jezus ke dvoum slepým promluvil: „Věříte-li, že to mohu učiniti vám?“ Odpověděli oni: „Věříme, Pane.“ Tehdy dotekl se jich očí a řekl: „Podlé víry vaší staniž se vám.“

Matouš začátek komentované pasáže16.konec komentované pasáže

Pán Kristus trestal své učedlníky z nedověry: „Co myslíte mezi sebou, malé víry, že chlebuov nemáté?“

Jan začátek komentované pasáže8.konec komentované pasáže

Řekl Pán k té ženě, kteráž v cizoložstvu postižena byla: „Ženo, kde jsou ti, kteří jsou tebe obžalovali? Což jest tebe žádný neodsoudil?“ Kterážto řekla: „Žádný, Pane.“ I řekl k ní Jezus: „Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.“

Marek začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže

Pán Jezus k tomu, který byl ďáblem posedlý, promluvil: „Jdi do domu tvého k tvým a vyprav jim, kterak veliké věci tobě učinil Pan a smiloval se nad tebú.“

Lukáš začátek komentované pasáže23.konec komentované pasáže

Kristus k lotru na kříži těšíc ho řekl: „Amencizojazyčný text. Pravím tobě, že dnes budeš se mnou v ráji.“

Lukáš začátek komentované pasáže19.konec komentované pasáže

Zachee, s chvátaním sstup doluov, neb já dnes v domu tvém musím zuostati.

Matouš začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže

Viděv Pán Jezus člověka na clu sedícího jménem Matouše, řekl k němu: „Poď za mnou.“

Lukáš začátek komentované pasáže15.konec komentované pasáže

Když onen ztracený syn byl se navracoval, zdaleka uhlédav ho otec jeho slitoval se nad nim a šel mu v cestu, objavši jej políbil ho. Tím příkladem syna marnotratného a ztraceného ukazuje a zchvaluje Kristus Pán velikou dobrotu, přízeň, lásku a milosrdenství Boha Otce svého k lidskému pokolení.

Marek začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

A vyšedše Jezus uzřel zástup mnohý i slitoval se nad nim, neb jsou byli jako ovce nemajíce pastýře.

O přílišné a nestihlé lásce Boží ke všemu lidskému pokolení.

Žalm začátek komentované pasáže17.konec komentované pasáže

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).