Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Žádné oko nevidělo a žádné ucho neslyšalo ani na žádného srdce vstoupilo, co jest Bůh připravil těm, kteří ho milují.

K Římanuom začátek komentované pasáže8.konec komentované pasáže

Vím jistě, že nejsou hodná a dostatečná utrpení tohoto času k budoucí slávě, kteráž se zjeví v nás.

Též v začátek komentované pasáže10.konec komentované pasáže kapitole.

Neníť zde žádneho rozdílu mezi židem a pohanem, neb jeden Pán jest všech, bohatý ke všem, kteříž volají k němu.

V též a v Skutcích apoštolských v začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže, Johel též v začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Každý jistě, kdožkoli vzývati bude jméno Boží, spasen bude.

Ekleziastikus začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Pohleďtež, synové milí, na všecky národy lidské a vizte. Kdo jest kdy zahanben, který ufal v Pána Boha? Kdo jest kdy opuštěn, který trval v bázni Boží? Anebo kdo jest kdy z těch, kteří jsou ho vzývali, od něho pohrdán a zavržen? Nebo Buoh jest dobrotivý, milostivý a milosrdný a v času zarmoucení odpouští hříchy a spomáhá v nouzi. Běda těm, kteříž jsú dvojiteho srdce a ustuom nešlechetným a rukám zle činícím, hříšníku též, kterýž chodí po zemi dvojí cestou. Běda zoufalcuom, nebo nemají víry, protož také nebudou obráněni od Boha. Běda těm, kteříž jsou potratili trpělivost a kteříž jsou opustili cesty přímé a obrátili se na cesty zlé. Ach, jak se jim zle povede, když je Buoh navštíví.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Machabejské začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže

Potom pak, když Machabeus začátek komentované pasážese všemikonec komentované pasáže svými vzýval všemohúcího Boha, kterýž svou mocí sílu nepřátelskou polomuje, dobyli jsou města a z těch, kteří v něm byli, zmordovali jich pětmezcítma tisícuov.

Žalm začátek komentované pasáže107.konec komentované pasáže

I volali k Hospodinu v potřebě své a on z trápení a těžkostí jich vysvobodil je.

Izajáš začátek komentované pasáže30.konec komentované pasáže

Jistě nad hlasem tveho křiku smiluje se a hned jakž uslyší, odpoví tobě.

Izajáš začátek komentované pasáže50.konec komentované pasáže

„Zdaliž ukrácena a maličká učiněna jest ruka má,“ praví Pán, „abych nemohl vykoupiti? Anebo zdaliž není ve mně moci k vysvobození?“

Izajáš začátek komentované pasáže59.konec komentované pasáže

Hle, neníť ukrácena ruka Páně, aby spomoci nemohla, ani obtíženo jest ucho jeho, aby neslyšalo. Ale nepravosti vaše rozdělení učinily jsou mezi vámi a Bohem vašim a hříchové vaši skryli jsou tvář jeho od vás, aby neuslyšal.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže Petr začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže

Protož pokořte se pod mocnou ruku Boží, ať vás povajší v den navštívení. Všecko pečování vaše vložte na něho, nebť on pečuje o vás.

Moudrosti začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

Chudému zajisté okázáno bude milosrdenství, ale mocní a velicí veliké trestání a mouky trpěti budou. Nebo Buoh, který jest Pán začátek komentované pasáženade všemikonec komentované pasáže, nebude

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).