Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

podloží. Byl jsem mladým a již jsem starým, však ještě jsem neviděl spravedliveho opuštěneho ani plemene jeho žebrajíce chleba. Každeho času lítost okazuje, rád puojčuje a plémě jeho v požehnání bude. Odchyl se od zleho a čiň dobře a trvaj v tom na věky. Nebo Hospodin miluje soud a neopustí svatých svých, na věky ostříháni budou. Ale bezbožných plémě zahyne.

Žalm začátek komentované pasáže55.konec komentované pasáže

Uvrz na Pána péči svou a on tebe opatří a nenecháť na věky spravedlivého v nepokoji.

Přísloví začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Dověř se Bohu a spusť se naň z celeho srdce tveho a nezpoléhaj na opatrnost tvou, ale na všech cestách tvých pomni na Boha a onť zpravovati bude všecky kroky tvé.

V též kapitole.

Synu muoj, nezamítaj kázně a trestání Božího a neztěžuj sobě, když tebe tresce. Nebo koho Buoh tresce, toho miluje a jako otec v synu zalibuje sobě. Muoj Synu, hleď, ať neodcházejí ty věci od očí tvých, aby spasení a rady neztratil, nebo ty věci duši tvé život dadí a milost ustuom tvým. Tehdy budeš bezpečně po tvých cestách choditi tak, že tvé nohy nepoklesnou se. Když spáti budeš, nebudeš se strašiti, ale chutnýť bude sen tvuoj. Nebudeš se báti a strachovati nahlých zlých věcí ani moci nevěrných lidí, dyžby na tebe přišli. Nebo Pán Buoh bude u boku tveho a budeť tvé potěšení a ostříhati bude tvé nohy, aby nebyl polapen.

Přísloví začátek komentované pasáže10.konec komentované pasáže

Neumoříť Pán Buoh hladem života člověka spravedliveho, ale ouklady bezbožných lidí zruší.

Přísloví začátek komentované pasáže16.konec komentované pasáže

Poruč Pánu všeckny tvé skutky, a tak všecko tvé myšlení pruochod míti bude. Všecky věci pro sebe samého učinil Pán a hříšného také ke dni zlému. Srdce člověčí pyšné řídí cestu svou, ale Boha samého jest zpravovati kroky jeho.

Též v začátek komentované pasáže19.konec komentované pasáže

Mnohá jsou myšlení v srdci člověčím, ale vuole a rada Boží, tať na věky zuostane.

V též.

Losy od člověka bývají kladeni v luono, ale od Pána bývají zřízeni.

Trenorumcizojazyčný text začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

O co dobře jest, aby každý v mlčení očekával spasení a pomoci Páně. O co velmi dobré jest člověku, aby hned v své mladosti na sebe bral jho Páně.

Izajáš začátek komentované pasáže30.konec komentované pasáže

Proto Pán čeká a prodlívá, aby se smiloval nad námi. A proto povýšen bude, aby vám odpustil. Neb Buoh jest Pán soudu. Blahoslavení všickni ti, kteří čekají ho.

Lukáš začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

A milosrdenství jeho od pokolení až do pokolení všechněm

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).