Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

K Galatuom začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Kristus pak vysvobodil nás od zlořečení Zákona tehdáž, když jest za nás učiněn zlořečentvím etc.cizojazyčný text

Římanuom začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže

„Neb soud Boží z jednoho hříchu pochází k zatracení, ale milost z mnohých hříchuov pochází k spravedlnosti. Neb poněvádž pro hřích jednoho mnoho jich zemřelo, mnohem více milost Boží a dar z milosti jednoho člověka Jezu Krista na mnohých se rozmnožila. Rovně jako skrze hřích a neposlušenství jednoho člověka,“ totiž Adama, „přišla smrt na všecky lidi, tak také skrze spravedlnost a poslušenství jednoho člověka,“ totižto Krista, „přišla jest spravedlnost věčného života na všecko lidske pokolení“.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže k Korintuom začátek komentované pasáže15.konec komentované pasáže

Skrze jednoho člověka smrt a skrze jednoho člověka zmrtvýchvstání přišlo jest. A jakož skrze Adama všickni umírají, tak skrze Krista všickni obživeni budou.

K Římanuom začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

Nebo záplata za hřích jest smrt, ale milost Boží – život věčný v Jezu Kristu Pánu našem.

K Kolocenským začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Neb v něm přebývá všecka plnost Božství tělesně. A vy jste v něm naplněni, kterýžto jest hlavou vší mocnosti a vrchnosti. Skrze něhož i obřezáni jste obřezáním ne rukou učiněným tělesným, ale obřezáním Kristovým.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže kanonice svatého Jana začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže

V tom se jest okázala láska Boží při nás, že jest jednorozeného Syna sveho Buoh poslal na tento svět, abychom živi byli skrze něho. V tomto pak jest láska, ne že bychom my prvé Boha milovali, ale že jest on nás prvé miloval a poslal Syna svého milostivou obět za hříchy naše. Najmilejší poněvádž jest Buoh tak miloval nás i my také máme se vespolek milovati.

K Římanuom začátek komentované pasáže8.konec komentované pasáže

Víme zajisté, že těm, kteří Boha milují, všecky věci nápomocny jsou k dobrému: těm, kteří vedlé vložení povoláni jsou svatí.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže k Korintuom začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).