Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Syna svého v srdce vaše, kterýž učí vás volati: „Otče, Otče!“ A tak již není žádneho služebníka, než všecko synové. I jestliže synové, tehdy i dědicové skrze Krista.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže kanonice svatého Jana začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže

A totoť jest doufání a naděje, kterouž máme k Bohu, že zač koli poprosíme vedlé vůle jeho, uslyšíť nás. I poněvádž víme, že nás slyší, zač ho prosíme, tehdyť také víme, že toho dosáhneme, což od něho žádáme.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Korintuom začátek komentované pasáže8.konec komentované pasáže

Nebo vy víte milost Pána našeho Jezu Krista, že ačkoli bohatý jest, však pro vás chudým učiněn jest pro to, abyšte vy skrze jeho chudobu bohatí učiněni byli.

K Galatuom začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Kristus pak vysvobodil nás od zlořečení Zákona tehdáž, když jest za nás učiněn zlořečentvím etc.cizojazyčný text

Římanuom začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže

„Neb soud Boží z jednoho hříchu pochází k zatracení, ale milost z mnohých hříchuov pochází k spravedlnosti. Neb poněvádž pro hřích jednoho mnoho jich zemřelo, mnohem více milost Boží a dar z milosti jednoho člověka Jezu Krista na mnohých se rozmnožila. Rovně jako skrze hřích a neposlušenství jednoho člověka,“ totiž Adama, „přišla smrt na všecky lidi, tak také skrze spravedlnost a poslušenství jednoho člověka,“ totižto Krista, „přišla jest spravedlnost věčného života na všecko lidske pokolení“.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže k Korintuom začátek komentované pasáže15.konec komentované pasáže

Skrze jednoho člověka smrt a skrze jednoho člověka zmrtvýchvstání přišlo jest. A jakož skrze Adama všickni umírají, tak skrze Krista všickni obživeni budou.

K Římanuom začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

Nebo záplata za hřích jest smrt, ale milost Boží – život věčný v Jezu Kristu Pánu našem.

K Kolocenským začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Neb v něm přebývá všecka plnost Božství tělesně. A vy jste v něm naplněni, kterýžto jest hlavou vší mocnosti a vrchnosti. Skrze něhož i obřezáni jste obřezáním ne rukou učiněným tělesným,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).