Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

A bydliti bude s nimi a oni lid jeho budou a on Buoh s nimi bude jich Bohem. A setře Bůh každou slzu s očí jejich a smrt již více nebude ani kvílení, ani křiku, ani bolesti bude více, neb jest to prvé pominuto.

K Římanuom začátek komentované pasáže8.konec komentované pasáže

Jestli Bůh s námi jest, kdo tehdy proti nám bude moci býti? Kterýž také vlastnímu synu svému neodpustil, ale za nás za všecky vydal ho, kterakž tehdy s nim nedá nám všech věcí? Kdo bude žalovati na vyvolené Boží? Zdali Buoh, který spravedlivé činí? Kdo jest, začátek komentované pasážejenž bykonec komentované pasáže odsoudil? Zdali Jézus Kristus, kterýž umřel jest, nýbrž který i od mrtvých vstal, jenž jest na pravici Boží, kterýž také i přimlouvá se za nás? A protož kdo nás odloučí od lásky Boží? Zdali zámutek? Nebo ouzkost? Nebo nebezpečenství? Zdali meč? Jakož psáno jest, že pro tebe mrtveni býváme celý den, domněni jsme jako ovce oddané k zabití, ale toto všecko přemáháme pro toho, kterýž nás zamiloval. Neb tím dobře jist jsem, že ani smrt, ani život, ani anjelé, ani knížectví, ani síla, ani mocnosti, ani přítomné věci, ani budoucí, ani vysokost, ani hlubokost, ani žádné jiné stvoření bude moci nás odloučiti od lásky Boží, kteráž jest v Jezu Kristu Pánu našem.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže kanonice svatého Jana začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Vizte, jakou jest lásku ukázal Buoh Otec, abychom synové Boží slouli i byli. A protož svět nás nezná, neb jeho také nezná.

K Římanuom začátek komentované pasáže8.konec komentované pasáže

Neb kteříkoli Duchem Božím se zpravují, tiť jsou synové Boží. Nepřijali jste zajisté ducha služby, abyšte se opět báli, ale přijali jste ducha vyvolení synuov Božích, v němžto voláme: „Otče, Otče!“ Ten jistý duch svědčí duchu našemu, že jsme synové Boží. I poněvádž synové, tehdy i dědicové, totižto dědicové Boží a spolu dědicové Kristovi, ač budeme-li spolu s nim trpěti, abychom také spolu i oslaveni byli.

K Galatuom začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže

Ale poněvádž synové Boží jste, poslal Buoh Ducha Syna

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).