Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

s doufáním k stolici milosti jeho, abychom milosrdenství došli a abychom milost nalezli v čas pomoci.

Též v začátek komentované pasáže7.konec komentované pasáže

Kristus pak pro to, že trvá na věky, věčné má kněžství. Protož i spasiti muože na věky, přístup maje skrze sebe samého k Bohu Otci, živ jsa vždycky, aby orodoval za nás.

Micheáš začátek komentované pasáže7.konec komentované pasáže

Nebudeť věčně držeti hněvu svého, neb jest milosrdný, ale smiluje se nad námi, sejme nepravosti naše a uvrže v hlubokost mořskou všecky hříchy naše.

Izajáš začátek komentované pasáže25.konec komentované pasáže

Zatratíť Pán smrt na věky a odajme Pán Buoh slzu od každé tváři a pohanění lidu svého odajme ze vší země, nebo Pán mluvil jest. I budou říci v ten den: „Hle, Buoh náš jest tento, čekali jsme ho i spasíť nás. Tento jest ten Pán, kteréhož jsme my očekávali. Radujme se a veselme se v spasení jeho.“

Izajáš začátek komentované pasáže7.konec komentované pasáže

Protož dá vám Pán Buoh znamení: „Hle, panna počne a porodí syna a nazváno bude jméno jeho Emanuel.“

Též v začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže

Dítě narozeno jest nám a syn dán jest nám a učiněno jest knížectví na rameni jeho a nazváno bude jméno jeho Divný, Rádce, Buoh silný, Otec budoucího věku, Kníže pokoje. Rozmnoženo bude jeho císařství a pokoje jeho nebude konce. Na stolici Davidově a na království jeho seděti bude, aby utvrdil je a upevnil v soudu a v spravedlnosti od tohoto času až na věky. Zvláštní milost Pána zástupův to učiní.

Též v začátek komentované pasáže53.konec komentované pasáže

Jistě neduhy naše on vzal a bolesti naše on nesl. A my počtli jsme ho jako malomocného a jako zbitého od Boha a poníženeho. Ale on zraněn jest pro nepravosti naše, potřín jest pro hříchy naše. Pokuta trestání našeho na něj vzložena jest a my zsynalostí jeho uzdraveni jsme. Všickni my jako ovce: Bloudili jsme, jeden každý na cestu svou uchýlil se. A Pán položil na něm nepravosti všech nás.

Žalm začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže

Pán outočiště jest chudému, spomocník času příhodného v zámutku.

Žalm začátek komentované pasáže34.konec komentované pasáže

Blízko jest Hospodin těm, kteří zarmouceného jsou srdce, a ponížené duchem spasené učiní.

V témž.

Spravedliví musejí mnoho trpěti, ale Pán Buoh ze všech zámutkuov jich spomuože jim.

Žalm začátek komentované pasáže46.konec komentované pasáže

Buoh náš jest outočiště a síla naše, spomocník náš v velikých zámutcích, kteříž jsou nás připadli příliš.

Žalm začátek komentované pasáže72.konec komentované pasáže

Nebo vysvobodí chudého od mocneho i nuzného, který žádné spomoci neměl.

Zjevení svatého Jana začátek komentované pasáže21.konec komentované pasáže

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).