Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

ale obřezáním Kristovým.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže kanonice svatého Jana začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže

V tom se jest okázala láska Boží při nás, že jest jednorozeného Syna sveho Buoh poslal na tento svět, abychom živi byli skrze něho. V tomto pak jest láska, ne že bychom my prvé Boha milovali, ale že jest on nás prvé miloval a poslal Syna svého milostivou obět za hříchy naše. Najmilejší poněvádž jest Buoh tak miloval nás i my také máme se vespolek milovati.

K Římanuom začátek komentované pasáže8.konec komentované pasáže

Víme zajisté, že těm, kteří Boha milují, všecky věci nápomocny jsou k dobrému: těm, kteří vedlé vložení povoláni jsou svatí.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže k Korintuom začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Žádné oko nevidělo a žádné ucho neslyšalo ani na žádného srdce vstoupilo, co jest Bůh připravil těm, kteří ho milují.

K Římanuom začátek komentované pasáže8.konec komentované pasáže

Vím jistě, že nejsou hodná a dostatečná utrpení tohoto času k budoucí slávě, kteráž se zjeví v nás.

Též v začátek komentované pasáže10.konec komentované pasáže kapitole.

Neníť zde žádneho rozdílu mezi židem a pohanem, neb jeden Pán jest všech, bohatý ke všem, kteříž volají k němu.

V též a v Skutcích apoštolských v začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže, Johel též v začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Každý jistě, kdožkoli vzývati bude jméno Boží, spasen bude.

Ekleziastikus začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Pohleďtež, synové milí, na všecky národy lidské a vizte. Kdo jest kdy zahanben, který ufal v Pána Boha? Kdo jest kdy opuštěn, který trval v bázni Boží? Anebo kdo jest kdy z těch, kteří jsou ho vzývali, od něho pohrdán a zavržen? Nebo Buoh jest dobrotivý, milostivý a milosrdný a v času zarmoucení odpouští hříchy a spomáhá v nouzi. Běda těm, kteříž jsú dvojiteho srdce a ustuom nešlechetným a rukám zle činícím, hříšníku též, kterýž chodí po zemi dvojí cestou. Běda zoufalcuom, nebo nemají víry, protož také nebudou obráněni od Boha. Běda těm, kteříž jsou potratili trpělivost a kteříž jsou opustili cesty přímé a obrátili se na cesty zlé. Ach, jak se jim zle povede, když je Buoh navštíví.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).