Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Žalm začátek komentované pasáže145.konec komentované pasáže

Lítostivý a milosrdný jest Pán, trpělivý a veliké dobrotivosti. Pán přívětivý jest každému a jeho milosrdenství začátek komentované pasáženade všeckykonec komentované pasáže skutky jeho.

Ekleziastikus začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Věř Bohu a spomuožť tobě. Zpraviž cesty své a doufaj v něho. Kteří se bojíte Boha, všeho se dobreho v něm nadějte a tak milosti i utěšení jeho vždycky požívati budete. Neb Buoh jest milostivý a milosrdný a odpouští hříchy a spomáhá v nouzi. Vedlé velikosti zajisté jeho tak i milosrdenství jeho s ním.

Též v začátek komentované pasáže18.konec komentované pasáže

Milosrdenství člověka vztahuje se toliko na bližního jeho, ale milosrdenství Boží vztahuje se na všecken svět.

V též kapitole.

On se smilovává začátek komentované pasáženade všemikonec komentované pasáže těmi, kteří se dadí vésti a kteříž slovo Boží s pilností slyší.

V též kapitole.

Rovně jako déšt přichází vděk, když jest sucho, tak vděčně přichází milosrdenství Boží v čas nouze.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Korintuom začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Požehnaný Buoh a Otec Pána našeho Jezu Krista, Otec milosrdenství a Buoh všeho potěšení, kterýž těší nás v každém zámutku našem, abychom mohli i my těšiti ty, kteříž v každé tesknosti jsou, skrze potěšení, kterýmž i my od Boha potěšeni býváme. Neb jakož se rozmáhají utrpení Kristova na nás, tak i skrze Krista rozmáhá se potěšení naše.

K Efezským začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Ale Buoh, jenž jest bohatý v milosrdenství, pro nesmírnou lásku svou, kteroužto zamiloval nás, a když jsme byli mrtví v hříších, obživil nás skrze Jezu Krista, jehožto milostí jste k spasení přivedeni, a spolu s nim nás vzkřísil a učinil to, abychom spolu s ním seděli na nebesích s Kristem Ježíšem, aby ukázal v budoucích věcech hojné zboží milosti své v dobrotě nad námi v Jezu Kristu. Nebo jste milostí Boží k spasení přivedeni skrze víru, a to ne sami z sebe. Dar jistě Boží jest ne z skutkuov, aby se žádný nechlubil.

K Títovi začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Ukázala se zajisté dobrota a člověčenství spasitele našeho Boha ne z skutkuov a spravedlnosti, které jsme my činili, ale vedlé svého milosrdenství spaseny nás učinil skrze obmytí druhého narození a skrze obnovení Ducha svatého, kteréhož vylil na nás hojně skrze Jezu Krista spasitele našeho, abychom jsouce spravedliví učiněni milostí jeho byli dědicové života věčného vedlé naděje, což vpravdě tak jest.

Jakub začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže

Neb jest milosrdný Pán a lítostivý.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže Petr začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Požehnaný buď Bůh a Otec Pána našeho Jezu Krista, kterýžto podlé velikého milosrdenství

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).